เกษตรภูเก็ต จัดกิจกรรมเกี่ยวข้าวที่แปลงนาบ้านไม้ขาว

เกษตรภูเก็ต จัดกิจกรรมเกี่ยวข้าวที่แปลงนาบ้านไม้ขาว

เกษตรภูเก็ต จัดกิจกรรมเกี่ยวข้าวที่แปลงนาบ้านไม้ขาว

เมื่อช่วงเช้าวันที่  9 ธ.ค.57 ที่บริเวณแปลงนาบ้านไม้ขาว หมู่ที่ 4 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ดร. พัลลภ สิงหเสนี รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายสนิท พลปัถพี เกษตรจังหวัดภูเก็ต นำหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ตำบลไม้ขาว ร่วมเกี่ยวข้าวในบริเวณแปลงนาบ้านไม้ขาว หมู่ที่ 4 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมภายในงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จ พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดจัดขึ้นเพื่อแสดงความจงรักภักดี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาด้านการผลิตทางการเกษตรได้อย่างรวดเร็ว และสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร โดยมีการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน วิชาการ/ หน่วยงานส่งเสริม / หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกรให้สามารถทำการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ซึ่งกำหนดจัดกิจกรรมพร้อมกันทั่วประเทศ ในระหว่างวันที่ 9-31 ธันวาคม 2557 สำหรับจังหวัดภูเก็ตนั้น สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 9 ธ.ค. 57

ภายในงานมีกิจกรรมที่สำคัญประกอบด้วย กิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ / กิจกรรมสนับสนุนโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว / การจัดนิทรรศการของส่วนราชการและชุมชน / สาธิตการเกี่ยวข้าว /การบริการสุขภาพเบื้องต้น / การจำหน่วยสินค้าของชุมชน และสินค้าราคาประหยัด ตลอดจนการแข่งขันเกี่ยวข้าว ระหว่างทีมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดภูเก็ตและทีมเกษตรกรตำบลไม้ขาว ซึ่งผลปรากฏว่าทีมเกษตรกรสามารถเอาชนะหัวหน้าส่วนราชการไปได้ ซึ่งบรรยากาศการแข่งขันเป็นไปด้วยความสนุกสนาน ครึกครื้น สามารถสร้างความสัมพันธ์ อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่ภาครัฐและเกษตรกร

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.