กสทช.จัดโครงการสัมมนาสัญจรที่ภูเก็ต  

กสทช.จัดโครงการสัมมนาสัญจรที่ภูเก็ต  

กสทช.จัดโครงการสัมมนาสัญจรที่ภูเก็ต  

เมื่อเวลา 10.00 น. วันนี้ 2 ธันวาคม 2557 ที่ห้องดวงชนก บอลรูมโรงแรมดวงจิต รีสอร์ทแอนสปา จังหวัดภูเก็ต สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ สำนักงาน (กสทช.) จัดโครงการสัมมนาสัญจรและนิทรรศการความรู้เทคโนโลยีคมนาคมเพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในสถานการณ์ภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน ครั้งที่ 3  เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับระบบการสื่อสารโทรคมนาคมกับงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต โดยมีผู้แทนจากศูนย์ภัยพิบัติแห่งชาติ ผู้แทนจากสำนักงาน กสทช. ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนเข้าร่วม

ซึ่งภายในงานมีการเปิดเวทีสานเสวนา ออกเป็น 2 ช่วง ช่วงที่ 1 หัวข้อ “การใช้เทคโนโลยีโทรคมนาคมในสถานการภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน” เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมและประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบถึงวิธีการปฏิบัติที่ควรปฏิบัติในขณะที่เกิดสถานการณ์ภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน ช่วงที่ 2 “ความพร้อมของเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่และการให้ประโยชน์จากโทรศัพท์เคลื่อนที่ในสถานการณ์ภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน”เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมและประชาชนได้ทราบถึงการเตรียมความพร้อมของบริษัทเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ในการรับมือเมื่ออยู่ในสถานการณ์ภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินและเวทีให้เครือข่ายภาคประชาสังคม ประชาชนในพื้นที่ ได้ร่วมแสดงความคิดเห็น รวมทั้งภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้จากสำนักงาน กสทช.ร่วมกับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่จำนวน 5 ราย และศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ รวม 6 บูธ

และในส่วนของโครงการจัดนิทรรศการ ภายใต้หัวข้อ “โทรคมนาคมก้าวไกล รู้ทันภัยพิบัติรับมือได้” ประกอบด้วย 5 สถานีได้แก่ สถานีที่ 1 นำเสนอข้อมูล ภัยพิบัติสึนามิกับการให้บริการโทรคมนาคม สถานีที่ 2 นำเสนอภาพรวมของการขยายโครงการข่ายโทรคมนาคมทั่วประเทศ 76 จังหวัด สถานีที่ 3 นำเสนอภาพรวมของการนำประโยชน์ของเสาหรือบริการโทรคมนาคมมาเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในรูปแบบต่างๆ  เช่น เสาเตือนภัย เสาการเรียนรู้ สถานีที่ 4  นำเสนอภาพรวมการเชื่อมโยงเครือข่ายโทรคมนาคมเพื่อความสุขของประชาชน ประกอบด้วย ศูนย์เตือนภัยแห่งชาติ กรมอุตุนิยมวิทยา กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ สถานีที่ 5 นำเสนอภาพรวมการเชื่อมโยงของเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา การแพทย์ ความบันเทิง ข้อมูลข่าวสาร การเตือนภัย การทำธุรกรรมผ่านบริการโทรคมนาคมและการอยู่ร่วมกับชุมชนท้องถิ่น ทั้งนี้กิจกรรมในครั้งนี้เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และให้ผู้เข้าชมงานสามารถนำไปประยุกต์ใช้เมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติอีกด้วย

สำหรับการสัมมนาสัญจรและนิทรรศการความรู้เทคโนโลยีคมนาคมเพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในสถานการณ์ภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน ครั้งที่ 3 ในครั้งนี้ ถือเป็นโครงการหนึ่งในโครงการนำร่องในปี 2557 ที่จะจัดขึ้นทั้งหมดจำนวน 3 ครั้ง โดยความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงาน กสทช. ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ และผู้ให้บริการระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับระยะเริ่มแรกนี้จะเป็นการดำเนินการในลักษณะการสร้างความร่วมมือภาคสมัครใจ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจ ตรวจสอบความพร้อม ปัญหาอุปสรรคที่จะเกิดขึ้น รวบรวมข้อมูลและนำมาวิเคราะห์ เพื่อนำเสนอ กทค. ทราบและพิจารณาก่อนนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาต่อไปโดยยึดกรอบแนวคิดในการจัดงาน คือ “โทรคมนาคมก้าวไกล รู้ทันภัยพิบัติรับมือได้”

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.