ภูเก็ตสรุปผลการศึกษาแผนพัฒนาโครงข่ายทางหลวง

ภูเก็ตสรุปผลการศึกษาแผนพัฒนาโครงข่ายทางหลวง

ภูเก็ตสรุปผลการศึกษาแผนพัฒนาโครงข่ายทางหลวง วันที่  13 พ.ย. 57  ที่ห้องจามจุรี 2 โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน อ.เมือง จ.ภูเก็ต นายประเจียด อักษรธรรมกุล หัวหน้าสำนักงานจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาสรุปผลการศึกษา ครั้งที่ 5 ความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น สำหรับแผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายทางหลวง จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายสมัคร เลือดวงหัด ผู้อำนวยการแขวงการทางจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ตลอดจนผู้ที่สนใจในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเข้าร่วม

นายสมัคร เลือดวงหัด ผู้อำนวยการแขวงการทางจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ปัจจุบันภูเก็ตเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีอัตราการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขยายตัวในด้านการท่องเที่ยว อย่างไรก็ตาม เส้นทางที่เข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวมีสภาพคดเคี้ยวโครงข่ายทางหลวงของจังหวัดภูเก็ต ไม่สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และสังคมของจังหวัดภูเก็ตได้ทันท่วงที ส่งผลให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัด และอุบัติเหตุบนเส้นทาง และจุดตัดทางแยกต่างๆ กรมทางหลวงจึ งได้ตระหนักถึงความจำเป็นในการแก้ไขการจราจรในจังหวัดภูเก็ต

จึงได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วย บริษัท ทรานส์คอนซัลท์ จำกัด บริษัท พิสุทธิ์ เทคโนโลยี จำกัด และมหาวิทยาเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นผู้ดำเนินการศึกษา เพื่อศึกษาและพัฒนาระบบโครงข่ายทางหลวงที่มีอยู่เดิม และเสนอแนวทางการพัฒนาเส้นทางแนวใหม่ รวมทั้งจัดทำแผ่นแม่บทการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงในจังหวัดภูเก็ตขึ้น เพื่อเป็นแนวทางสำหรับทางหลวงในการดำเนินโครงการพัฒนาทางหลวงในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ให้สอดคล้องต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดต่อไป

สำหรับการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาโครงการทางหลวงจังหวัดภูเก็ต แบ่งการศึกษาไว้เป็น 2 ระยะ ประกอบด้วย งานระยะที่ 1 คือ การศึกษาจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาโครงการทางหลวงจังหวัดภูเก็ต ซึ่งการจัดทำแผนแม่บทได้จัดทำบัญชีสรุปทั้งหมด 78 โครงการ โดยจัดแบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม โดยจัดลำดับความสำคัญ และจัดทำเป็นแผนระยะสั้น ระยะยาว เพื่อจัดเตรียมงบประมาณ เป็นการพัฒนาให้สอดคล้องต่อการเจริญเติบโตในพื้นที่ นอกจากนั้น ยังมีแผนงานที่ต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน เช่น โครงการบูรณะปรับปรุงถนนลาดยางเดิมจำนวน 12 โครงการ และโครงการย่อยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายทางหลวงจำนวน 29 โครงการ ส่วนงานระยะที่ 2 นั้นเป็นการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการนำร่อง เส้นทางโครงการสายบ้านสาคู-เกาะแก้ว ซึ่งมีจุดเริ่มต้นที่ประมาณ กม.3+800 ของทางหลวงหมายเลข 4026 ห่างจากสามแยกสนามบินประมาณ 300 เมตร โดยแนวเส้นทางจะมุ่งไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ อ้อมด้านหลังชุมชนบ้านม่าหล่า และเข้าซ้อนทับทางหลวงหมาย 4031 ที่ประมาณ กม.6+000 ผ่านพื้นที่บ้านสาคูและบ้านนบปลิง จากนั้นจะมุ่งลงมาทางใต้เป็นแนวใหม่ตัดผ่านทางหลวงหมายเลข 4030.4025 แนวสายส่งไฟฟ้าศักดิ์สูง ไปสิ้นสุดที่ทางหลวงหมายเลข 402 ซึ่งเป็นเส้นทางเลี่ยงเมือง ที่ กม.0-700 ห่างจากสามแยกประมาณ 700 เมตร

ด้าน นายประเจียด อักษรธรรมกุล หัวหน้าสำนักงานจังหวัดภูเก็ต กล่าวถึงการประชุมสัมมนาในครั้งนี้ว่า เป็นการมุ่งเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม และสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างหน่วยงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง จึงถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเพื่อให้การดำเนินงานการคัดเลือกโครงการเพื่อการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงจังหวัดภูเก็ต เพื่อที่จะการคมนาคมในจังหวัดภูเก็ตสะดวก และคล่องตัวมากกว่านี้

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.