ภูเก็ตประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ภูเก็ตประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ภูเก็ตประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 เวลา 08.30 น. นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ต และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินงานระหว่างกัน โดยมี นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน และนายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุม ณ วิจิตรรีสอร์ท ตำบลราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ทั้งนี้ นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้แจ้งเพื่อทราบในการประชุมถึงเรื่องการจัดแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนบีชเกมส์ ครั้งที่ 4 พ.ศ.2557 (4th Asian Beach Games 2014) ซึ่งจังหวัดภูเก็ตเป็นเจ้าภาพในระหว่างวันที่ 14-23 พฤศจิกายน 2557 การดำเนินการเรื่องศูนย์ดำรงธรรม การจัดงานครบรอบ 10 ปี สึนามิ ในวันที่ 26 ธันวาคม 2557 โครงการตู้ขาว ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างตำรวจกับกระทรวงมหาดไทย โดยมีผู้ใหญ่บ้านเป็นอาสาสมัครตำรวจ พร้อมกันนี้ได้แจ้งเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณในท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต ตลอดจนเรื่องการจัดการขยะ ตามนโยบายของรัฐที่ได้กำหนด Roadmap 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านที่ 1 กำจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่วิกฤติ (ขยะมูลฝอยเก่า) ด้านที่ 2 สร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม (ขยะมูลฝอยใหม่) เน้นการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง จัดการขยะมูลฝอยแบบศูนย์รวม กำจัดโดยเทคโนโลยีแบบผสมผสานเน้นการแปรรูปเป็นพลังงานหรือทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้านที่ 3 วางระเบียบมาตรการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ด้านที่ 4 สร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน โดยให้ความรู้ประชาชน และบังคับใช้กฎหมาย นอกจากนี้ ทางผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังได้แสดงความคิดเห็นและชี้แจงถึงการดำเนินงานในโครงการต่างๆ

Share:

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.