จังหวัดภูเก็ตจัดโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 20 พฤศจิกายน 2552 ที่ อบต. กมลา  ต. กมลา อ. กะทู้ จ. ภูเก็ต นายวิชัย  ไพรสงบ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติเพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน โดยมีนางไทศิกา ไพรสงบ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต พล.ต.ต.พิกัด  ตันติพงศ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต นายไชยวัฒน์  เทพี ปลัดจังหวัดภูเก็ต  นายจุฑา  ดุมลักษณ์ นายก อบต. กมลา  นายอำเภอกะทู้  ส่วนราชการ สมาชิกเหล่ากาชาดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

นายไชยวัฒน์  กล่าวถึงโครงการฯ ว่า รัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดนโยบายเร่งด่วนในการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ โดยกำหนดให้มีการส่งเสริมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ดังนั้นจังหวัดภูเก็ตจึงได้จัดโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติเพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์และโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ขึ้นเพื่อให้ประชาชนเกิดการปลุกพลังสร้างจิตสำนึกความจงรักภักดี รวมถึงเพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้ตระหนักถึงคุณูปการอันยิ่งใหญ่ ที่สถาบันพระมหากษัตริย์ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย และการให้บริการเชิงรุกของภาคราชการในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การประกาศเจตนารมณ์การปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ในการต่อต้านการละเมิดกฎหมาย การสร้างความเข้าใจและการรณรงค์ให้ประชาชนร่วมกันปกป้องสถาบันด้วยความสงบ สันติ สามัคคีและกล่าวคำปฏิญาณถวายความจงรักภักดี   นอกจากนั้นยังมีการจัดหน่วยบริการเคลี่อนที่ให้กับประชาชน อาทิ งานคลินิก เป็นการให้ความรู้ คำปรึกษา ข้อแนะนำ รับปัญหาข้อเดือดร้อน เช่น คลินิกงานทะเบียนราษฎร คลินิกกฎหมาย คลินิกการเงิน คลินิกการเกษตร  งานบริการ แบบเบ็ดเสร็จ เช่น การตรวจสุขภาพ การตัดแต่งผม การซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน การซ่อมเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ และงานสงเคราะห์แก่ผู้เดือดร้อนและผู้ยากจน เช่น การจำหน่ายสินค้าราคาประหยัด  การแจกจ่ายพันธุ์พืชผักสวนครัว การมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ

Share:

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.