จ.ภูเก็ตให้ความรู้งานบริหารยุทธศาสตร์ หวังพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 18 กันยายน 2552 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ นางสาวปิยวรรณ  ตันติมาภรณ์  หัว หน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดการอบรมเจ้าหน้าที่ส่วนราชการผู้รับผิดชอบงานบันทึกข้อมูลตัว ชี้วัดตามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ (ซึ่งเป็นโครงการย่อยภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA โดยมีนายอนันต์  อัคร สุวรรณกุล นักวิชาการวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักงานจังหวัดตรัง เป็นวิทยากรให้ความรู้ระบบงาน และมีส่วนราชการในจังหวัดภูเก็ตที่รับผิดชอบงานตัวชี้วัดเข้าร่วม

นางสาวปิยวรรณ  กล่าวว่า สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบราชการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีการปรับปรุงการทำงาน ยกระดับการบริหารจัดการ โดยการนำเทคนิคและเครื่องมือบริหารจัดการสมัยใหม่มาใช้ เช่น การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  การประเมินผลการปฏิบัติราชการ  การจัดทำข้อเสนอการเปลี่ยนและการนำเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มาทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ซึ่งในปี 2552 กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรใน หมวด 1 ส่วนนำองค์กร และหมวด 4 การวัดการวิเคราะห์และการจัดการความรู้  จังหวัดภูเก็ตโดย สำนักงานจังหวัดภูเก็ตจึงได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศขึ้นเพื่อให้ความ รู้แก่ผู้รับผิดชอบในการลงข้อมูลของแต่ละหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณตาม โครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  โครงการตามแผนงานงบ บริหารจัดการของผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต รวมถึงหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) ประจำปี 2552 ให้ถูกต้อง

เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารจังหวัดให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามพระ ราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 ในการมีระบบสารสนเทศที่ทันสมัย ตอบสนองในการบริหารยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการและเพื่อให้จังหวัด สามารถพัฒนาและใช้ระบบสารสนเทศได้ตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาค รัฐ หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ ต่อไป

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.