ภูเก็ตจัดประชุมทวิภาคีด่านกักสัตว์ลาว–ไทย ครั้งที่ 4 

ภูเก็ตจัดประชุมทวิภาคีด่านกักสัตว์ลาว–ไทย ครั้งที่ 4 

ภูเก็ตจัดประชุมทวิภาคีด่านกักสัตว์ลาว–ไทย ครั้งที่ 4 

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 3 กันยายน 2557 ที่ห้องประชุมโรงแรมวรบุรี รีสอร์ท แอนด์ สปา ต.กะรน จ.ภูเก็ต กรมปศุสัตว์ จัดการประชุมคณะทวิภาคีด่านกักสัตว์ลาว – ไทย ครั้งที่ 4 และ คณะกรรมการพัฒนาปศุสัตว์ลาว – ไทย ครั้งที่ 11 เพื่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรมเลี้ยงสัตว์และการประมง สปป.ลาว และกรมปศุสัตว์ ที่จะนำมาสู่ประโยชน์ในการพัฒนางานด้านปศุสัตว์ของทั้ง 2 ประเทศ โดยได้รับเกียรติจาก นายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวต้อนรับ และมี นายสัตวแพทย์ทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการประชุม โดยมีนายบุญขวาง คำบุญเฮือง อธิบดีกรมเลี้ยงสัตว์และการประมง สปป.ลาว เจ้าหน้าที่ด่านกักสัตว์ลาว–ไทย และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นายสัตวแพทย์ทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า การประชุมคณะทวิภาคีด่านกักสัตว์ลาว–ไทย ครั้งที่ 4 และคณะกรรมการพัฒนาปศุสัตว์ลาว–ไทย ครั้งที่ 11 เป็นการประชุมที่จัดอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยทั้ง 2 ประเทศ สลับกันเป็นเจ้าภาพ ซึ่งในปีนี้กรมปศุสัตว์เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมที่ จ.ภูเก็ต และผลการประชุมที่ผ่านมานั้นช่วยส่งเสริมพัฒนางานทางด้านปศุสัตว์ของทั้ง 2 ประเทศ ให้มีความเจริญและสร้างความสัมพันธ์ที่ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังส่งผลถึงเกษตรกรและประชาชนด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านการผลิตสัตว์หรือด้านสุขภาพสัตว์ เช่น การอบรมส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ การควบคุมโรค ระบาดสัตว์ข้ามพรมแดน การอนุญาตนำเข้าหรือส่งออกสินค้าปศุสัตว์ เป็นต้น ซึ่งการประชุมครั้งนี้ได้มีการปรึกษาหารือในหลายหัวข้อที่มีความสำคัญต่อสภาพการณ์ปัจจุบันและจะสอดคล้องกับสภาวการณ์ที่ทั้ง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 ในเรื่องต่างๆ อาทิ ความร่วมมือในการป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า โครงการความร่วมมือระหว่างไทยกับสปป.ลาว ในการเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันโรคไข้หวัดนก ที่เป็นโครงการระหว่างกรมเลี้ยงสัตว์และการประมงและกรมปศุสัตว์ในการพัฒนาแนวทางที่จะสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการแจ้งเตือนและป้องกันโรคไข้หวัดนกที่จำเป็นต้องพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการควบคุม ป้องกันการระบาดโรคไข้หวัดนกร่วมกัน หรือการหารือเพื่อเก็บตัวอย่างเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในพื้นที่เป้าหมายบริเวณรอยต่อพรมแดนระหว่างไทย และสปป.ลาว

นายสัตวแพทย์ทฤษดี ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า กิจกรรมของด่านกักสัตว์เรื่องขั้นตอนการนำเข้า–ส่งออกสินค้าปศุสัตว์ได้มีการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในเรื่องข้อปฏิบัติ กฎระเบียบต่างๆ เพื่อที่จะได้สอดคล้องกับการทำข้อตกลงเขตการค้าเสรีของอาเซียนในอนาคต ซึ่งการประชุมของคณะทวิภาคีด่านกักสัตว์ลาว – ไทย ครั้งที่ 4 ได้นำเรื่องนี้มาหารือและได้มีการเตรียมพร้อมที่จะนำประเด็นต่างๆ มาสู่ภาคปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อการลดขั้นตอนทางพิธีการ ลดขั้นตอนเรื่องเวลา ทำให้ประชาชนผู้มาติดต่อการใช้บริการหรือผู้ติดต่อในเรื่องการนำเข้าส่งออกได้รับความสะดวกและลดอุปสรรคทางการค้าในการนำเข้า ส่งออกหรือการนำผ่านสินค้าปศุสัตว์จากทั้ง 2 ประเทศได้เป็นอย่างดี ในด้านการพัฒนากระบือพันธุ์และแพะพันธุ์ ทางการไทยยินดีที่จะให้การสนับสนุนทางวิชาการ โดยผู้แทนฝ่ายลาวจะได้มีโอกาสในการเยี่ยมชมเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะรายย่อย ซึ่งเป็นเกษตรกรไทยที่มีความสามารถในการพึ่งพิงตนเอง สามารถมีรายได้จากการจำหน่ายน้ำนม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สามารถนำความรู้วีธีการเลี้ยงแพะในลักษณะฟาร์มรายย่อยไปปรับใช้ และนำไปประยุกต์ใช้ เพื่อให้เกษตรกรที่มีความสนใจสามารถพึ่งพิงตนเองได้ มีรายได้จุนเจือครอบครัวมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีการสร้างความร่วมมือในการป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า โดยกรมปศุสัตว์ได้เสนอโครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าตามแนวชายแดน สปป.ลาวและไทย ซึ่งเป็นโครงการที่ทั้ง 2 ประเทศจะร่วมมือในการป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าร่วมกัน ซึ่งจะช่วยลดอัตราการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าตามแนวชายแดนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Related Post

จังซีลอน พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวสู่เกาะภูเก็ต มาตรฐานสูงสุด SHA Plus+

จังซีลอน พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวสู่เกาะภูเก็ต มาตรฐานสูงสุด SHA Plus+

ศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง ภูเก็ต พร้อมผู้ประกอบการชั้นนำในจังหวัดภูเก็ต นำร่องเข้ารับตราสัญลักษณ์มาตรฐาน SHA Plus+

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.