ภูเก็ตชูยุทธศาตร์ เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเลระดับโลก

เมื่อเวลา  09.00 น. วันที่ 19 พ.ย.2552 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นางสาวนิลุบล เครือนพรัตน์ ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการปี พ.ศ. 2552 และปี 2553  รวมถึงการรับฟังบรรยายสรุปข้อมูลภาพรวมของจังหวัดภูเก็ต โดยมีนายตรี อัครเดชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นผู้กล่าวสรุปผลการดำเนินงานโครงการ ทั้งนี้ยังมีหน่วยงานจากพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต ทางหลวงชนบทจังหวัดภูเก็ต ตลอดจนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

สำหรับการลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการปี 2552 และปี 2553 ของสำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี ในครั้งนี้ มีการติดตามผลการดำเนินงานโครงการก่อสร้างสวนสาธารณะ และขุดลอกสระพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่จำลอง (อำเภอกะทู้)  โครงการก่อสร้างคันดินคลองบางใหญ่เพื่อผันน้ำคลองบางวาด (โครงการชลประทานภูเก็ต) รวมทั้งโครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว หาดป่าตอง (แขวงการทางภูเก็ต)

นายตรี  อัครเดชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า เนื่องในปีงบประมาณจังหวัดภูเก็ตได้รับการจัดสรรงบประมาณ โครงการภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดประจำปี พ.ศ. 2552  จำนวน 30 โครงการ งบประมาณ 174,398,200 บาท ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 21 โครงการ และอยู่ระหว่างดำเนินการ 9 โครงการ ตลอดจนแผนพัฒนาจังหวัดประจำปี 2553 จำนวน 27 โครงการ งบประมาณ 155,152.500 บาท จังหวัดยังอยู่ระหว่างการรออนุมัติเงินประจำงวดจากสำนักงานงบประมาณ

ทั้งนี้ ทุกส่วนราชการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ทั้งในส่วนของงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 และโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 จัดเตรียมความพร้อมของการดำเนินงานตามกระบวนการทางพัสดุไว้เรียบร้อยแล้ว

“จังหวัดภูเก็ตมีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด โดยเน้น 4 ยุทธศาสตร์หลัก   คือ การนำภูเก็ตให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเลระดับโลก  การมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีเอกลักษณ์วัฒนธรรม  นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน รวมไปถึงการพัฒนาระบบบริหารให้มีความเป็นเลิศ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรายได้และเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยว  การบริหารจัดการ และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุล และยั่งยืน การส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือก  ตลอดจนการพัฒนาองค์กรให้มีการบริหารจัดการที่ดี นำไปสู่การที่ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของภาครัฐ” รองฯ ตรี กล่าว

Share:

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.