ภูเก็ตประชุมโครงการแก้ไขปัญหายางพารา ปี 2557

ภูเก็ตประชุมโครงการแก้ไขปัญหายางพารา ปี 2557

ภูเก็ตประชุมโครงการแก้ปัญหายางพารา ปี 2557 เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 30 กรกฎาคม 2557 ที่ ห้องประชุม ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริการโครงการแก้ไขปัญหายางพารา ปี 2557 ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2557 โดยมี นายสมพงศ์ แป้นทอง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต นายสนิท พลปัถพี เกษตรจังหวัดภูเก็ต และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม สืบเนื่องจากทางจังหวัดได้ดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ ปี 2557 โดยเริ่มโครงการดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2557 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม ซึ่งขณะนี้โครงการได้สิ้นสุดลงแล้ว ซึ่งการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารโครางการฯ ครั้งนี้  เนื่องจากกรมส่งเสริมการเกษตรได้แจ้งรายชื่อเกษตรกรที่ขอขึ้นทะเบียนเพื่อเข้าร่วมโครงการฯ และใช้ใบรับเงินบำรุงท้องที่ แบบ ภ.บ.ท. 5 ,6 และ 11 ที่ไม่มีผู้รับรองบันทึกในระบบยางพาราปี 2556/2557 ให้กับสำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต จำนวน 25 ราย และให้นำรายชื่อเกษตรกรดังกล่าวเข้าประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการแก้ไขยางพารา ปี 2557 ระดับจังหวัดเพื่อการพิจารณาสิทธิ์

อย่างไรก็ตาม ได้มีการพิจารณาไม่รับรองพื้นที่ของเกษตรกร จำนวน 25 ราย ที่ใช้ใบรับเงินบำรุงท้องที่ แบบ ภ.บ.ท. 5 ,6 และ 11 เนื่องจากเมื่อมีการตรวจสอบปรากฏว่าไม่มีการรับรองของกรมป่าไม้ หรือส่วนราชการที่ดินนั้น ตั้งอยู่ว่าไม่เป็นที่หวงห้ามของราชการ โดยอาศัยมติของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2541 เป็นการครอบครองของที่ดินเกษตรกร ในเขตป่าอนุรักษ์ตามกฎหมาย ซึ่งเป็นการชั่วคราวเพื่อการดำรงชีพ มิได้มีสถานะทางกรรมสิทธ์ที่ดิน ประกอบกับพื้นที่ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมาย ขณะนี้ยังไม่มีบทบัญญัติตามกฎหมายที่จะสามารถอนุญาต หรือรับรองให้ราษฎรใช้พื้นที่ได้ หลังจากนี้ทางคณะกรรมการจะทำหนังสือแจ้งไปยังกรมส่งเสริมการเกษตรเพื่อถอนสิทธิ์ดังกล่าวต่อไป

Related Post

ผ่อนคลายในวันหยุด ณ รีสอร์ทสุดหรู “อันดารา” พร้อมราคาพิเศษสำหรับคนไทยเท่านั้น

ผ่อนคลายในวันหยุด ณ รีสอร์ทสุดหรู “อันดารา” พร้อมราคาพิเศษสำหรับคนไทยเท่านั้น

Great Pool Villa Escape ราคาเริ่มต้นที่ 2 Bedroom Pool Villa เพียง 25,000 บาทต่อคืนพร้อมสิทธิประโยชน์มากมายดังนี้ – บริการอาหารเช้าที่วิลล่า –…

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.