ภูเก็ตจัดทำแผนฯ จังหวัดปี 54 เน้นครอบคลุมแผนงานคุณภาพ 5 ด้าน

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 18 พฤศจิกายน 2552 ที่ห้องประชุมเล็ก ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายตรี อัครเดชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองแผนงาน/โครงการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมประชุม

นายตรี อัครเดชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้กล่าวถึงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการฯ ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดฯ พ.ศ.2551 ซึ่งได้กำหนดให้หน่วยงานราชการจัดทำแผนงานโครงการประจำปี ให้คณะกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ เสนอให้ คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดฯ  (กนจ.)  พิจารณาจัดทำคำของบประมาณและแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณต่อไป

นายประเจียด อักษรธรรมกุล ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดฯ (กนจ.)  ได้กล่าวถึงแนวทางการจัดทำโครงการเพื่อเสนอของบประมาณของจังหวัด ภายใต้แผนงานที่มีคุณภาพ 5 ด้าน คือ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ด้านพัฒนาสังคม ด้านพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย และด้านการบริหารจัดการ ซึ่งนอกจากคำนึงถึงความสอดคล้องเชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาจังหวัด ยังต้องคำนึงถึงความจำเป็น ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความคุ้มค่า โดยห้ามไม่ให้เสนอโครงการที่มีวัตถุประสงค์ในการจัดซื้อครุภัณฑ์ ไม่เป็นโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน เป็นต้น

ทั้งนี้ที่ประชุมได้นำเสนอรายงานการวิเคราะห์เบื้องต้นโครงการที่เสนอของบประมาณจังหวัด ให้คณะกรรมการร่วมพิจารณา โดย นายตรี อัครเดชา ได้กล่าวถึงหน่วยงานต่าง ๆ ที่ยังไม่เสนอโครงการ หรือ โครงการที่เสนอยังไม่ผ่านหลักเกณฑ์การพิจารณา สามารถปรับปรุงแก้ไขเพื่อนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาอีกครั้งในวันที่ 20 พ.ย.นี้ ก่อนที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายการบริหารจังหวัด หรือ กนจ. ต่อไป

Share:

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.