ภูเก็ตจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรม ให้บริการประชาชนอย่างเสมอภาค

ภูเก็ตจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรม ให้บริการประชาชนอย่างเสมอภาค

ภูเก็ตจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรม ให้บริการประชาชนอย่างเสมอภาค

เมื่อเวลา 10.30 น. วันนี้ (25 ก.ค.57) ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานมอบนโยบายให้กับข้าราชการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดภูเก็ตตามประกาศของ คสช. โดยมี นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายประเจียด อักษรธรรมกุล หัวหน้าสำนักงานจังหวัดภูเก็ต นายประพันธ์ ขันธ์พระแสง หัวหน้าศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดภูเก็ต และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วม

นายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวถึงการมอบนโยบายให้กับข้าราชการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดภูเก็ต ว่าจากการประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานระดับจังหวัดและให้การปฏิบัติงานของส่วนราชการในจังหวัดสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างเสมอภาค มีคุณภาพ รวดเร็ว ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและประชาชนได้รับความพึงพอใจ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) คือ ให้จังหวัดจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมขึ้น เพื่อทำหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้คำปรึกษา รับเรื่องปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน และทำหน้าที่เป็นศูนย์บริการร่วมตามมาตรา 32 แห่งพระราชกฏษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 โดยจัดตั้งขึ้น ณ ศาลากลางจังหวัดสถานที่อื่นตามที่เห็นสมควร โดยต้องประกาศให้ประชาชนทราบ, ให้ทุกกระทรวง กรม ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ สนับสนุนการดำเนินการของศูนย์ดำรงธรรมทั้งด้านวัสดุ อุปกรณ์และบุคลากร ให้สามารถบริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างรวดเร็วและทั่วถึง, ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดบูรณาการการบริหารจัดการร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน และวางแนวทางการปฏิบัติภายในศูนย์ดำรงธรรม, และในกรณีที่จำเป็นจะต้องดำเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของศูนย์ดำรงธรรมให้สามารถแก้ไขปัญหาของประชาชนให้เสร็จสิ้นอย่างรวดเร็วฯ

ทั้งนี้ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจสั่งการ บังคับบัญชา กำกับ ดูแล บรรดาข้าราชการและพนักงานของรัฐในเขตจังหวัด ยกเว้นข้าราชการพลเรือนในพระองค์ ข้าราชการทหาร ข้าราชการฝ่ายตุลาการ ข้าราชการฝ่ายอัยการ ข้าราชการในสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน พนักงานในสำนักงานคระกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดและข้าราชการในสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัด รวมถึงให้กระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่กำกับดูแลและอำนวยการให้การบริหารงานของศูนย์ดำรงธรรมและการบริหารงานจังหวัดดำเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

นายไมตรี กล่าวถึงการเพิ่มประสิทธิภาพของศูนย์ดำรงธรรมภูเก็ต ว่า ประกอบด้วย 3 เพิ่ม 1.เพิ่มภารกิจ 2.เพิ่มบุคลากร 3.เพิ่มความรวดเร็ว, ส่วน 3 กระจาย 1.พื้นที่เอกชน คือให้เอกชนเปิดศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 2.พื้นที่ท้องถิ่น คือ ให้ท้องถิ่นทุกแห่งร่วมทำงานร่วมกับศูนย์ดำรงธรรมภูเก็ต ไม่ว่าจะเป็นสมาชิกสภาอบจ. หรือสมาชิกสภาเทศบาลต่างๆ เข้ามาช่วยในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของชาวบ้าน 3.พื้นที่ราชการ คือ ให้จัดหางาน การประปา และหน่วยงานอื่นๆ เปิดศูนย์รับเรื่องเรียน เพื่อช่วยในการทำงานของศูนย์ฯ ในส่วน 3 การจัดการ 1. กระบวนการ คือต้องเข้าถึงตัวประชาชนให้รวดเร็ว 2.ให้ประชาชนรอบทิศทาง 3.การรายงานติดตามและประเมินผล ซึ่งเรื่องเหล่านี้ต้องขับเคลื่อนไปควบคู่กับการร่วมมือหลายฝ่ายในการทำงาน เพื่อแก้ปัญหาให้ชาวบ้านได้อย่างตรงจุดและรวดเร็วที่สุด

“สำหรับจังหวัดภูเก็ตได้ก่อตั้งศูนย์ดำรงธรรมมาแล้วเป็นระยะเวลา 10 ปี  โดยมีประชาชนมาร้องเรียนที่ศูนย์ดำรงธรรมภูเก็ตในแต่ละเดือนไม่ต่ำกว่า 30 เรื่องต่อเดือน ส่วนที่ร้องเรียนมายังผู้ว่าฯโดยตรงหรือร้องเรียนไปยังศูนย์รับราวร้องทุกข์ทางส่วนกลางอีกประมาณ 15 เรื่องต่อเดือน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องยาเสพติด ปัญหาแรงงานต่างด้าว ปัญหาสิ่งแวดล้อม และเรื่องอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งทางศูนย์ดำรงธรรมภูเก็ตได้เร่งแก้ไขปัญหาในแต่ละเรื่องให้กับชาวบ้านได้อย่างรวดเร็ว และต้องมีเพิ่มศักยภาพ ภารานุภาพ และคุณภาพในการทำงานอีกด้วย ซึ่งเหล่านี้จะเป็นการคืนความสุขให้ประชาชนต่อไป” นายไมตรีกล่าว

นายไมตรี กล่าวทิ้งท้ายว่า สำหรับการแก้ไขปัญหาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ยาเสพติด การพนัน น้ำเสีย และเรื่องอื่นๆ ทางศูนย์ดำรงธรรมภูเก็ตได้แก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้านไปกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ และเรื่องร้องเรียนได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ

Share:

Related Post

ผ่อนคลายในวันหยุด ณ รีสอร์ทสุดหรู “อันดารา” พร้อมราคาพิเศษสำหรับคนไทยเท่านั้น

ผ่อนคลายในวันหยุด ณ รีสอร์ทสุดหรู “อันดารา” พร้อมราคาพิเศษสำหรับคนไทยเท่านั้น

Great Pool Villa Escape ราคาเริ่มต้นที่ 2 Bedroom Pool Villa เพียง 25,000 บาทต่อคืนพร้อมสิทธิประโยชน์มากมายดังนี้ – บริการอาหารเช้าที่วิลล่า –…

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.