เทศบาลตำบลวิชิต รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล

เทศบาลตำบลวิชิต  อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต  รับลงทะเบียนผู้สูงอายุตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล  ระหว่างวันที่  16 -30  พฤศจิกายน  2552  ระหว่างเวลา  08.30 – 16.30 น. วันจันทร์-วันเสาร์  ณ ศูนย์อเนกประสงค์ผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลวิชิต ถ.เจ้าฟ้าตะวันออก ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต
หลักเกณฑ์  ดังนี้

 • อายุ  60  ปี บริบูรณ์ขึ้นไป เกิดก่อนวันที่  1  ตุลาคม 2493
 • มีสัญชาติไทย
 • มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาล
 • ไม่ได้รับเงินสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ  เช่น  เงินบำนาญ  ได้รับเบี้ยยังชีพเดิม  เป็นต้น

หลักฐานการขอลงทะเบียนด้วยตนเอง

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน  1  ฉบับ
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน   จำนวน  1  ฉบับ
 3. สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร ธกส. สาขาภูเก็ต  จำนวน  1  ฉบับ

กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทน

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สูงอายุ   จำนวน  1  ฉบับ
 2. สำเนาทะเบียนบ้านผู้สูงอายุ    จำนวน  1  ฉบับ
 3. หนังสือมอบอำนาจ ( ใช้แบบฟอร์มของเทศบาลเท่านั้น )
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบ  จำนวน  1  ฉบับ
 5. สำเนาทะเบียนบ้านผู้รับมอบ   จำนวน  1  ฉบับ
 6. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร  ธกส.สาขาภูเก็ต  จำนวน  1  ฉบับ

หมายเหตุ  สำเนาทุกฉบับต้องรับรองสำเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อเรียบร้อย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์อเนกประสงค์ผู้สูงอายุ  เทศบาลตำบลวิชิต โทร 0-7652-5339

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.