ภูเก็ต ถ่ายโอนภารกิจงาน สคบ.สู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 17 กันยายน 2552 ที่ห้องประชุมเล็ก ชั้น 2 ศาลากลาง จ.ภูเก็ต นายสมิทธิ์ ปาลวัฒน์วิไชย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต  เป็น ประธานประชุมสัมมนาและมอบนโยบายโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคแก่เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีนายพีรบูรณ์ ทองศิริเศรษฐ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดภูเก็ต ผู้แทนจาก อบต. เทศบาล ในจังหวัดภูเก็ต และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ร่วมสัมมนาและรับทราบนโยบายโครงการดังกล่าว

ทั้งนี้จากแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 และ แผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2 ) กำหนดให้คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคดำเนินการถ่ายโอนภารกิจการคุ้มครองผู้ บริโภคให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทางสำนักงานจัดหวัดภูเก็ต จึงได้จัดประชุมสัมมนาดังกล่าวขึ้น เพื่อแจ้งให้ทราบถึงคำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เรื่องการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำเทศบาล อบต.และเพื่อให้การปฏิบัติงานในการคุ้มครองของผู้บริโภคของเทศบาล และ อบต.ได้มีความรู้ที่ถูกต้องไปสู่ผู้บริโภค-ผู้ประกอบการ เพื่อลดเรื่องร้องเรียนเข้ามาทำให้ไม่เสียเวลา ทรัพย์สิน เงินทอง และความรู้สึก

นายสมิทธิ์ กล่าวว่า ยุคปัจจุบัน สิทธิผู้บริโภคได้ถูกยกความสำคัญขึ้น จึงได้มีการถ่ายโอนภารกิจงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค(สคบ.)ในระดับจังหวัด ภูเก็ต ซึ่งเดิมอยู่ที่ สำนักงานจังหวัดภูเก็ต ให้ อบต.เทศบาล มีอำนาจหน้าที่รับเรื่องราวร้องทุกข์ และเพื่อให้การปฏิบัติงานในการคุ้มครองผู้บริโภคของเทศบาล อบต.เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในวันนี้ จึงได้มีการเตรียมความพร้อมให้เจ้าหน้าที่ระดับท้องถิ่นได้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ รวดเร็ว ถูกต้องไม่ผิดขั้นตอน

นาย สมิทธิ์ กล่าวถึงเรื่องราวร้องทุกข์ที่ผ่านทาง สคบ.จังหวัดภูเก็ตว่า ส่วนใหญ่เรื่องร้องเรียนที่มีเข้ามามากจะเป็นในเรื่องของบ้านจัดสรร และคอนโดมิเนียม แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นงาน สคบ.จะครอบคลุมทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นการติดสลากรับรองมาตรฐานสินค้า หรือ อย. การปิดป้ายราคาสินค้า ฯลฯ เหล่านี้ และปัจจุบันพบว่ามีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับธุรกิจขายตรงเข้ามาอีกเป็นจำนวน มากด้วย

สำหรับคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการแต่งตั้ง ซึ่งประกอบด้วย นายกเทศมนตรี,นายก อบต.,กำนันท้องที่,หัวหน้าส่วนราชการ ที่นายกฯ แต่งตั้ง , ผู้แทนจากภาคประชาชน ที่นายกฯ แต่งตั้ง ,ปลัดเทศบาล อบต.,นิติกร หรือพนักงาน เทศบาล อบต.ที่นายกฯ แต่งตั้ง มีอำนาจหน้าที่รับพิจารณาเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคในเขตพื้นที่ ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายอันเนื่องมาจากการกระทำของผู้ประกอบ ธุรกิจในเรื่องเกี่ยวกับการถูกเอารัดเอาเปรียบหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมใน การซื้อสินค้า เครื่องอุปโภค บริโภค หรือบริการที่มีการซื้อขายกันในท้องตลาด,เจรจาไกล่เกลี่ยปัญหาข้อพิพาทเพื่อ หาข้อยุติในเบื้องต้นหากคู่กรณีไม่สามารถตกลงกันได้ให้สอบถามหาข้อเท็จจริง และรวบรวมพยานหลักฐาน

เพื่อเสนอเรื่องต่อคณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภค ประจำจังหวัดพิจารณาดำเนินการ,ติดตามและสอดส่องพฤติการณ์ของผู้ประกอบธุรกิจ ซึ่งกระทำการใดๆ อันมีลักษณะเป็นการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคและอาจจัดให้มีการทดสอบหรือ พิสูจน์สินค้าหรือบริการใดๆ ตามที่เห็นสมควรและจำเป็นเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค,สั่งให้บุคคลหนึ่ง บุคคลใดส่งเอกสารหรือข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่องที่มีผู้ร้องทุกข์หรือเรื่อง อื่นใดที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคมาพิจารณาได้ ในการนี้ จะเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงด้วยก็ได้,ประสานงานกับส่วนราชการหรือ หน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจและหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองละเมิดสิทธิ ของผู้บริโภค,ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค หรือคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดมอบหมาย และให้รายงานผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนให้คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำจังหวัดทราบ

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.