รองผู้ว่าฯ ภูเก็ตคนใหม่ มอบนโยบายเจ้าหน้าที่เกษตรฯ ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

วันนี้ (17 พฤศจิกายน 2552) เวลา 09.00 น นายประยูร  พูลจันทร์ หัวหน้าฝ่ายประสานราชการสำนักงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ. ภูเก็ต  นำคณะผู้บริหาร พนักงาน ตลอดจนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าพบ นายธีระยุทธ เอี่ยมตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เพื่อคารวะ แสดงความยินดี   รวมทั้งรับทราบนโยบายต่างๆ เพื่อนำไปใช้ในการกำหนดแผนยุทธศาสตร์ ในการดำเนินงานต่อไป

นายธีระยุทธ  เอี่ยมตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ในฐานะที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ให้รับผิดชอบกำกับดูแลหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ใน จ. ภูเก็ต  ซึ่งหน่วยงานดังกล่าวเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการดูแล  การกำหนดยุทธศาสตร์ รวมถึงการจัดทำแผนการพัฒนา ในด้านของพืช  สัตว์  ประมง และการดูแลตลอดจนการพัฒนาระบบการเกษตรให้มีคุณภาพ และยั่งยืน

ทั้งนี้ในจังหวัดภูเก็ตถือว่าเป็นจังหวัดอีกแห่งหนึ่งที่มีประชาชนทำอาชีพการปลูกยางพารา  และการทำเกษตรกรรมในบางพื้นที่  ดังนั้นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ. ภูเก็ต ก็ต้องมีการคิดนอกกรอบ  การคิดใหม่ การพัฒนา การเปลี่ยนแปลงนำไปสู่สิ่งที่ดีกว่า พร้อมทั้งต้องมีการลงพื้นที่ด้วยตนเอง เพื่อสัมผัสถึงรูปแบบของความเป็นจริง  สถานการณ์จริงเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจน ตรงตามวัตถุประสงค์  เพื่อนำไปสู่การวางแผนงานยุทธศาสตร์ในอนาคต

รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ยังกล่าวต่ออีกว่า การทำงานในส่วนของภาครัฐนั้นจะต้องคำนึงถึงประชาชนเป็นหลัก ทำงานเพื่อให้ประชาชนมีความอยู่ดีกินดี  พึ่งพาตนเองได้ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

Share:

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.