อบจ.ภูเก็ตจับมือพัฒนาชุมชนจังหวัด สร้างประสบการณ์ตรงแก่ประชาชน

อบจ.ภูเก็ต นำกลุ่มอาชีพ กลุ่มออมทรัพย์ และประชาชนใน จ.ภูเก็ต ศึกษาดูงานนอกสถานที่ เสริมประสบการณ์ตรงด้านการรวมกลุ่มผลิตสินค้าวัตถุดิบในท้องถิ่น ตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 17 พ.ย.52 ณ ห้องประชุมศาลาประชาคมจังหวัดภูเก็ต นายสมศักดิ์ สงนุ้ย พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต เป็นวิทยาการให้ความรู้ เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การให้ความรู้การจัดทำบัญชีครัวเรือน แก่ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทางไปศึกษาดูงานตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ ในพื้นที่จังหวัดทางภาคกลาง ประกอบด้วยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม เพชรบุรี และกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 17-21 พ.ย.นี้

ทั้งนี้การจัดกิจกรรมดังกล่าว สืบเนื่องจากปัจจุบันสภาพเศรษฐกิจและสังคม มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทำให้การดำเนินชีวิต การประกอบการอาชีพมีการแข่งขันค่อนข้างสูง ราคาสินค้าปรับตัวสูงขึ้น ประชาชนโดยทั่วไปจึงต้องแบกรับค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทำให้เกิดปัญหาความยากจนตลอดจนปัญหาอาชญากรรมและอื่นๆ ตามมา ดังนั้น การประกอบอาชีพในปัจจุบันจึงไม่ได้มุ่งเน้นเพียงรายได้หลักเพียงอย่างเดียว การสนับสนุนให้ประชาชนทั่วไปมีความรู้มีอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มพูนรายได้ จึงเป็นสิ่งที่ดีตลอดจนควบคู่ไปกับการออม และการพึ่งพาตนเองโดยใช้หลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งชี้ให้เห็นแนวทางการดำรงอยู่ของประชาชนในทุกระดับ ให้สามารถดำเนินชีวิตโดยการพึ่งพาตนเอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ จึงได้ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพขึ้น เพื่อให้ความรู้ ทักษะ ด้านการประกอบอาชีพ   ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนรวมกลุ่ม เพื่อผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ เพื่ออบรมอาชีพยกระดับสินค้าอุตสาหกรรมพื้นบ้านให้มีคุณภาพและสามารถเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค เพื่อการพัฒนาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านทักษะการฝึกอาชีพ เพื่อส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น ตลอดจนเพื่อให้ความรู้ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การจัดทำบัญชีครัวเรือน การออมเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในการดำเนินชีวิตให้พึ่งพาตนเองได้ และเพื่อให้ผู้ร่วมโครงการฯ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

โดยจะจัดให้มีการทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อเสริมประสบการณ์ตรงด้านการรวมกลุ่มเพื่อผลิตสินค้าวัตถุดิบในท้องถิ่น การบริหารจัดการและการตลาด ในระหว่างวันที่ 18-21 พ.ย.52 ใน พื้นที่จังหวัดทางภาคกลาง ประกอบด้วยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม เพชรบุรี และกรุงเทพมหานคร โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มอาชีพ กลุ่มออมทรัพย์ และประชาชนในจังหวัดภูเก็ต

Share:

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.