สถาบันสถิติแห่งเอเชียและแปซิฟิก ติวเข้มทรัพยากรบุคคลด้านสถิติ

วันที่ 16  พฤศจิกายน 2552 เวลา 10.00 น. ที่ คลับ อันดามัน บีช รีสอร์ท  นางจีราวรรณ  บุญเพิ่ม  ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประศาสน์การของสถาบัน SIAP ครั้งที่ 5 ( The Fifth  Session of  the Governing Council of the Statistical institute for Asia and Pacific (SIAP)) โดยมี ผู้เข้าร่วมประชุมจาก 57 ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค นายยุทธชัย  วิชัยชาญกิจ  สถิติจังหวัดภูเก็ต และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นางจีราวรรณ  บุญเพิ่ม  ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ  กล่าวว่าการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันสถิติแห่งเอเชียและแปซิฟิก    ซึ่ง สถาบันนี้สร้างมาเมื่อปี 2513 มีหน้าที่พัฒนาบุคคลากรด้านสถิติในประเทศภูมิภาคเอเชีย และแปซิฟิก ในการประชุมจะมีทั้งที่เป็นกรรมการ ทั้งหมดมี 9 ท่าน จาก  57 ประเทศ คัดเลือกกันขึ้นมา  ทั้งนี้ประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในกรรมการซึ่งถูกคัดเลือกมาด้วย โดยในการประชุม จะมีประเทศต่าง ๆ ส่งผู้แทนระดับสูงเข้ามาสังเกตการณ์เพื่อวางแผนงาน  นโยบายและยุทธศาสตร์ในการดูแลงานของสถาบันเอเชียและแปซิฟิก

ทั้งนี้ในการประชุมคณะกรรมการบริหารดังกล่าว มีการรายงานในเรื่องของการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อการร่วมกันวางแผนว่าใน 4 ปีข้างหน้าจะต้องทำอะไรกันบ้าง โดยจะมีแผนระยะสั้น 1 ปี 2 ปีด้วย   ซึ่งทางคณะกรรมการบริหารจะต้องให้ความเห็นชอบสถาบันจึงจะไปดำเนินการได้   ส่วนในเรื่องของงบประมาณประเทศจะร่วมกันสนับสนุนบ้างแต่เล็กน้อย งบประมาณส่วนใหญ่รัฐบาลญี่ปุ่นให้การสนับสนุน ส่วนประเทศไทยเองให้การสนับสนุนงานของ SIAP มาก  เพราะว่าข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของสำนักงานฯ ก็ได้รับการอบรมพัฒนาศักยภาพจากสถาบันนี้มาโดยตลอด

สำหรับแผนการพัฒนาบุคลากรสถิติในประเทศต่าง ๆ นั้นได้ให้ความสำคัญกับสถิติใหม่ๆ ความต้องการข้อมูลใหม่ เช่น ข้อมูลไอซีที ข้อมูลเรื่องของภาวะโลกร้อน ซึ่งงานสถิติของประเทศยังไม่ได้จัดเก็บข้อมูลเหล่านี้ไว้  ซึ่งจากเดิมจะทำเพียงเรื่องการแก้ปัญหาความยากจน ทั้งนี้ข้อมูลที่ได้จะนำไปสนับสนุนการจัดทำตัวชี้วัด เพื่อใช้ในการวางแผนต่อไป

ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ  ยังกล่าวต่ออีกว่า  อยากจะให้ผู้บริหารทั้งหลายในทั่วโลกใช้ข้อมูลสถิติในการตัดสินใจการจัดทำแผน ติดตามแล้วก็ประเมินผลทั้งมอนิเตอร์ทั้งคีย์รายละเอียดผลด้วยข้อมูลสถิติที่มีคุณภาพ   ตลอดจนการจัดวิเคราะห์ข้อมูลการใช้เทคโนโลยีสมัย ใหม่ทั้งนี้ในการจัดทำข้อมูลสถิติก็จะทำให้ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพ รวดเร็ว ตอบสนองผู้บริหารที่จะเอาไปใช้ในการตัดสินใจได้มากขึ้น

Share:

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.