ผู้ว่าฯภูเก็ตลงพื้นที่บ้านหมากปรก เชื่อมสัมพันธ์ประชาชนในพื้นที่

ผู้ว่าฯภูเก็ตลงพื้นที่บ้านหมากปรก เชื่อมสัมพันธ์ประชาชนในพื้นที่

ผู้ว่าฯภูเก็ตลงพื้นที่บ้านหมากปรก เชื่อมสัมพันธ์ประชาชนในพื้นที่เมื่อช่วงค่ำ วันที่ 30 เม.ย.57 นายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นำหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่มัสยิดบ้านหมากปรก ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง ตามนโยบายชุมชนสัมพันธ์เพื่อรับฟังปัญหา ข้อคิดเห็น และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง หน่วยงานภาครัฐ และประชาชน ในส่วนของความต้องการของประชาชนในพื้นที่

นายบุญไพศาล บุญสพ ผู้แทนชุมชนหมู่ที่ 1 ตำบลไม้ขาว กล่าวว่า ความต้องการในพื้นที่ที่เร่งด่วน คือ 1.ปรับปรุงสัญญาณไฟจราจรบริเวณแยกทางเข้าสนามบินเก่า 2. ขอขยายระยะทางของท่อส่งน้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต ให้ครอบคลุมพื้นที่ตำบลไม้ขาว เนื่องจากในช่วงหน้าแล้งประชาชนมีความเดือดร้อนมาก 3.เพิ่มไฟฟ้าแสงสว่างถนนทางเข้าวัดไม้ขาวตลอดแนว รวมทั้งเพิ่มความถี่ของการตรวจของเจ้าที่ให้มากขึ้น เนื่องจากมีอุบัติเหตุและอาชญากรรมเกิดขึ้นบ่อยครั้ง 4. ขอขยายไฟฟ้าให้กับประชาชน 18 ครัวเรือน 5. ของบประมาณในการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เพื่อใช้เป็นที่พักสำหรับผู้ที่เดินทางไปแสวงบุญระหว่างรอเดินทาง

นอกจากนี้ เยาวชนในพื้นที่ยังต้องการให้จัดสร้างสนามฟุตบอล สนามวอลเลย์บอลและพื้นที่สาธารณะ เพื่อให้เยาวชนและประชาชนได้มีพื้นที่ออกกำลังกาย ด้านนายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้ให้แนวทางในการสร้าง ความสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างภาครัฐ และชุมชนพร้อมรับปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่นำไปสู่การปฏิบัติตามความสำคัญเร่งด่วนของปัญหาโดยมอบหมายหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรับไปปฏิบัติอย่างเร่งด่วน นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้ฝาก ข้อคิด 4 ด้าน ให้ทุกฝ่ายนำไปปฏิบัติเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ คือ ขอให้ทุกคนมีรอยยิ้มต่อกัน ร่วมมือพัฒนาในทุกเรื่อง มีความรักสามัคคีกันในชุมชน และน้อมนำหลักศาสนาอิสลามควบคู่กับการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอพียงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มาใช้ในการดำเนินชีวิต

Share:

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.