ภูเก็ตออกมาตรการเข้มใช้ประทัดในงานประเพณีถือศีลกินผัก

นายวิชัย ไพรสงบ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการค้า ประชาชน ถึงการค้าหรือใช้ดอกไม้เพลิงในงานประเพณีถือศีลกินผัก จ.ภูเก็ต ประจำปี 2552 ระหว่างวันที่ 16-26 ตุลาคม 2552 นี้ว่า ด้วยจังหวัดภูเก็ตได้กำหนดจัดงานประเพณีถือศีลกินผัก ประจำปี 2552 ขึ้น ซึ่งประเพณีดังกล่าวถือเป็นประเพณีอันดีงามและสืบทอดกันมานานของชาวภูเก็ต โดยมุ่งหมายให้ตั้งมั่นปฏิบัติจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ ไม่เบียดเบียน หรือก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญและความเสียหายให้แก่ผู้อื่น แต่ได้มีบุคคลบางกลุ่มถือโอกาส ค้า ทำ สั่ง นำเข้า ซึ่งดอกไม้เพลิงโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่ก่อน อันเป็นการประทำที่ผิดกฎหมาย ตลอดจนผู้ที่ใช้ดอกไม้เพลิงชนิดร้ายแรงประเภทประทัดที่เรียกว่า บ๊ะจ่าง กุหลาบ จรวด ไข่ไก่ หรือวัตถุอันมีสภาพคล้ายคลึงกัน เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อน และอันตรายแก่ร่างกาย โดยไม่มีเหตุอันควร ซึ่งไม่เป็นไปตามแนวทางของประเพณีถือศีลกินผักที่ปฏิบัติต่อๆ กันมา

ดังนั้น จ.ภูเก็ตจึงอาศัยอำนาจตามความใน พ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียบอาวุธปืน พ.ศ.2490 ประกาศให้ผู้ประกอบการค้า ประชาชน ห้ามมิให้ผู้หนึ่งผู้ใด ทำ สั่ง นำเข้า หรือค้าดอกไม้เพลิง เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่ประจำอำเภอ ห้ามมิให้ใช้ดอกไม้เพลิงชนิดร้ายแรง ประเภทประทัด ที่เรียกว่า บ๊ะจ่าง กุหลาบ จรวด ไข่ไก่ หรือวัตถุอันมีสภาพคล้ายคลึงกันเด็ดขาด เว้นแต่ประทัดแพเพียงอย่างเดียว และอย่าให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจเกิดความกลัวเดือดร้อนรำคาญ

นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ยังได้ขอความร่วมมือพ่อแม่พี่น้องทุกท่านในการช่วยกำกับ ควบคุม ดูแลบุตรหลานในการใช้ประทัดให้เป็นไปด้วยความมีระเบียบเรียบร้อยภายในสถาน ที่เหมาะสม และตามขอบเขตของกฎหมายด้วย และหากมีผู้ใดพบเห็นบุคคลที่ฝ่าฝืนหรือกระทำผิดกฎหมาย แจ้งให้นายทะเบียนท้องที่หรือเจ้าพนักงานตำรวจรับทราบ เพื่อดำเนินการตามระเบียบกฎหมายต่อไป

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.