เจ้าท่าภูเก็ต เพิ่มมาตรการปลอดภัยช่วงสงกรานต์

เจ้าท่าภูเก็ต เพิ่มมาตรการปลอดภัยช่วงสงกรานต์

เจ้าท่าภูเก็ต เพิ่มมาตรการปลอดภัยช่วงสงกรานต์

นายภูริพัฒน์ ธีระกุลพิศุทธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต เปิดเผยว่า ด้วยระหว่างวันที่ 11 เมษายน – 17 เมษายน 2557 เป็นช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ซึ่งจะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตเป็นจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการสัญจรทางน้ำ และความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งป้องกันอุบัติเหตุอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากการเดินทางทางเรือ และลดอุบัติเหตุทางน้ำในช่วงเทศกาลสงกรานต์ กรมเจ้าท่าจึงได้วางมาตรการเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางน้ำในช่วงเทศกาลสงกรานต์เกี่ยวกับการใช้เรือ ใช้โป๊ะเทียบเรือ และการเดินเรือ-แพของประชาชนดังต่อไปนี้

โป๊ะเทียบเรือ ให้ผู้ประกอบกิจการ ผู้ใช้เรือ ผู้ครอบครองโป๊ะเทียบเรือ ดำเนินการดังนี้ โป๊ะเทียบเรือ จะต้องมีป้ายระบุจำนวนคนที่สามารถรับน้ำหนัก โดยติดเอาไว้ที่ที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ต้องมีพวงชูชีพ (LIFE BUOY) พร้อมที่จะใช้งานได้ทันที และจะต้องติดตั้งบนโป๊ะเทียบเรือ หรือสถานที่ที่สามารถนำมาใช้งานได้ทันทีอย่างน้อย จำนวน 5 พวง ให้ติดตั้งไฟส่องสว่างให้เพียงพอตลอดทั่วบริเวณโป๊ะและทางขึ้น-ลง ให้จัดเจ้าหน้าที่คอยควบคุมไม่ให้ประชาชนลงไปบนโป๊ะเทียบเรือเกินกว่าจำนวนที่กฎหมายกำหนดไว้ในข้อ 1.1 และดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ กรณีเหตุตกน้ำ ให้มีที่กั้นทางขึ้น-ลงโป๊ะเทียบเรือ เพื่อเป็นการควบคุมผู้มาใช้โป๊ะเทียบเรือไม่ให้เกินจำนวนที่โป๊ะจะสามารถรับน้ำหนักได้

หากเป็นเจ้าของเรือและผู้ควบคุมเรือ ให้เจ้าของเรือ ผู้ควบคุมเรือทำการตรวจสอบสภาพเรือเครื่องจักรยนต์ และให้ระมัดระวังในการเดินเรือ โดยให้ปฏิบัติดังนี้ ทำการตรวจสอบสภาพความพร้อมของตัวเรือและเครื่องจักรเรือ ให้มีความพร้อมและเหมาะสมต่อการใช้งาน ให้จัดเตรียมอุปกรณ์ประจำเรือให้ครบถ้วนตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด เช่นบอร์ดชูชีพ เสื้อชูชีพ พวงชุชีพ และเครื่องมือดับเพลิงที่มีสภาพพร้อมต่อการใช้งานได้ทันที สำหรับเรือโดยสาร ต้องมีป้ายระบุจำนวนคนโดยสารติดตั้งในที่ที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน เรือทุกลำจะต้องบรรทุกคนโดยสารหรือสิ่งของไม่เกินกว่าจำนวนที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตใช้เรือ ขณะที่เรือแล่นสวนกัน หรือแซงกันในระยะใกล้ให้ลดความเร็วของเรือลง เพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดขึ้นจากคลื่นของเรือ ให้หลีกเลี่ยงในการใช้หางเสือที่มีมุมหักมากในขณะทำการเลี้ยวเรือซึ่งยังแล่นด้วยความเร็วสูงอยู่ ให้ผู้ควบคุมเรือทุกลำ ห้ามผู้โดยสารยืนหรือนั่งบนหัวเรือ กราบเรือและหลังคาเรือหรือกระทำการใด ๆ ภายในเรือ ซึ่งอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุอันตรายได้ ห้ามผู้ควบคุมเรือดื่มสุราหรือเสพของมึนเมาโดยเด็ดขาด

ขณะที่มาตรการสำหรับประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางน้ำต่อประชาชนผู้โดยสารเรือให้ปฏิบัติดังนี้ การโดยสารเรือ เพื่อความปลอดภัยสำหรับผู้ที่ว่ายน้ำไม่ได้ เมื่อลงเรือควรสวมเสื้อชูชีพทุกครั้ง หรือในกรณีที่ไม่มีเสื้อชูชีพให้ขอเสื้อชูชีพจากผู้ควบคุมเรือ การแต่งกาย ควรใช้เครื่องแต่งกายที่สามารถถอดออกได้ง่าย ซึ่งเมื่อเกิดอุบัติเหตุตกน้ำสามารถถอดเครื่องแต่งกายออกได้อย่างรวดเร็ว สำหรับรองเท้าไม่ควรเป็นรองเท้าหุ้มข้อและรองเท้าหุ้มส้นไม่ควรใช้ชนิดเชือกผูก การลงเรือ ให้ยืนคอยบนท่าเทียบเรือและไม่ควรยืนรอบนโป๊ะเทียบเรือ ซึ่งการขึ้น-ลงเรือ จะต้องรอให้เรือจอดเทียบโป๊ะเทียบเรือให้เรียบร้อยก่อน และห้ามแย่งกันขึ้น-ลง เมื่อลงไปในเรือแล้วให้เดินเข้าไปภายในตัวเรือ ห้ามยืนหรือนั่งท้ายเรือ หัวเรือ กราบเรือ และหลังคาเรือ การนั่งในเรือให้กระจาย กันนั่งให้ทั่วตัวเรือ อย่านั่งข้างใดข้างหนึ่ง จนทำให้เรือเอียงจนเสียการทรงตัว ในขณะที่เรือเอียงหรือโคลงอย่าตื่นตกใจ ให้ผู้โดยสารพยายามจับพนักพิงที่นั่งให้มั่นและอย่าพยายามขืนการเอียงของเรือ หากพบเห็นว่า เรือลำที่จะเดินทางมีคนโดยสารมากแล้ว ควรรอเรือลำถัดไป ผู้โดยสารไม่ควรดื่มสุรา หรือเสพของมึนเมาจนไม่สามารถครองสติได้ อันจะเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุทางน้ำได้

สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ตจึงใคร่ของความร่วมมือประชาชน นักท่องเที่ยว และผู้ประกอบกิจการทางเรือปฏิบัติตามมาตรการให้ความร่วมมือดังกล่าวเพื่อความปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2557

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.