ภูเก็ตสัมมนาการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ภูเก็ตสัมมนาการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ภูเก็ตสัมมนาการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันนี้ (12 มี.ค. 57) เวลา 09.00 น. ที่โรงแรมเมโทรโพล จ.ภูเก็ต นายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ตและการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียนของจังหวัดภูเก็ต โดยมีนายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายก อบจ. ภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดภูเก็ต ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารจากสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดภูเก็ต ผู้แทนสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว หอการค้าจังหวัดภูเก็ต สโมสรโรตารีจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วม และมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากกระทรวงการต่างประเทศ นายอรรถยุทธ ศรีสมุทร อธิบดีกรมอาเซียน ดร.อุกฤษฏ์ มุสิกพันธ์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานการค้าบริการ สำนักการค้าบริการและการลงทุน กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ นางสาววิมลรัตน์ รัชชุกูล นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ กองอาเซียน เป็นผู้บรรยายให้ความรู้

นายไพบูลย์ ได้กล่าวถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการว่า สืบเนื่องจากการประชุมคณะทำงานศูนย์ประสานงานการเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2556 ที่ประชุมได้เห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับกลุ่มงานยุทธศาสตร์ สำนักงานจังหวัดภูเก็ต จัดทำโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะทำงานศูนย์ประสานงานเพื่อขับเคลื่อนและเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียนของจังหวัดภูเก็ตขึ้นเพื่อให้การขับเคลื่อนและเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียนของจังหวัดภูเก็ต บรรลุตามวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดภูเก็ตในภาพรวม มุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมใน 3 เสาหลัก ประกอบด้วย ด้านความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจและด้านสังคมวัฒนธรรม ประกอบกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ต ได้ร่วมกันกำหนดกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดภูเก็ตและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ เพื่อรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ที่กำลังจะมาถึงในปีหน้า ฉะนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จึงได้ร่วมกับกลุ่มยุทธศาสตร์ สำนักงานจังหวัดภูเก็ต จัดทำโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ตและการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียนของจังหวัดภูเก็ตขึ้นโดยบูรณาการกิจกรรม การจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ตเข้าด้วยกันอีกหนึ่งกิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้การขับเคลื่อนและการเตรียมความพร้อมการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนของจังหวัดภูเก็ตในภาพรวมมีความพร้อมและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนามีส่วนร่วมในการกำหนดกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ต อีกทั้งเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ตสามารถนำกรอบยุทธศาสตร์ที่ได้ไปกำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองและเพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และองค์กรภาคเอกชน ภาคประชาชนของจังหวัดภูเก็ต มีความพร้อมในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนอย่างมีเกียรติและสง่างาม

สำหรับการประชุมสัมมนาฯ ดำเนินการใน 2 ลักษณะคือ การบรรยายให้ความรู้และการตอบข้อซักถามจากผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาและการแบ่งกลุ่มสัมมนาจำแนกตามเสาหลักที่สำคัญทั้ง 3 กลุ่ม

 

Share:

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.