ภูเก็ตเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่รองรับ พรบ.การเงินการคลังของรัฐ

เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 13 พ.ย. 52 ที่โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ นายกฤษฎา  จีนะวิจารณะ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นประธานในการเปิดสัมมนาตามโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประกาศ ใช้ร่างพระราชบัญญัติการเงินการคลังของรัฐ  โดยมีนางสาวนวจิตต์  บุณยัตพันธุ์  ผู้อำนวยการส่วนบริหารวินัยการคลัง นางสาวจารุณี   จินานุกูลวงศ์  คลังจังหวัดภูเก็ต เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากส่วนราชการในจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วม

นางสาวนวจิตต์  กล่าวว่า ร่างพระราชบัญญัติการเงินการคลังของรัฐ  ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2552 และขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฏีกา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและซักซ้อมความเข้าใจให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติตามบทบัญญัติในร่างพระราชบัญญัติการเงินการคลังของรัฐ  สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โดยสำนักนโยบายการคลังในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะทำงานเพื่อดำเนินการตามโครงการ เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติฯ จึงได้จัดสัมมนาฯ เพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงาน เมื่อพระราชบัญญัติดังกล่าวมีผลใช้บังคับ  โดยกำหนดจัดสัมมนาฯ 9 ครั้ง ในกรุงเทพฯ 3 ครั้ง และต่างจังหวัด 6 ครั้ง ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี นครราชสีมา  อุบลราชธานี  ภูเก็ต ขอนแก่นและเชียงใหม่

ร่างพระราชบัญญัติการเงินการคลังฉบับนี้ถือเป็นการสร้างแผนแม่บททางด้านการบริหารการคลังของประเทศ ซึ่งมีผลผูกพันการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาคสาธารณะทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการ  องค์การมหาชน  องค์กรตามรัฐธรรมนูญ  หน่วยงานในกำกับดูแลของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  กองทุนสาธารณะและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีสาระครอบคลุมถึงการกำหนดนโยบายการคลัง  การวางแผนการคลัง  ระยะปานกลาง การจัดหารายได้  การกำกับการใช้จ่าย การบริหารการเงินและทรัพย์สิน  การบัญชีและการตรวจสอบภายใน  กองทุนสาธารณะ  การก่อหนี้  การรายงานและการประเมินความเสี่ยงทางการคลัง

สิ่งที่ร่างพระราชบัญญัติฯ ฉบับนี้ให้ความสำคัญคือ การสร้างมาตรฐานความโปร่งใสในการดำเนินกิจกรรมของหน่วยงานสาธารณะ   ทั้งนี้การมีกรอบวินัยทางการคลังที่ชัดเจนในรูปของพระราชบัญญัติจะส่งเสริม ความโปร่งใสและความรับผิดชอบทางการคลัง อันจะนำไปสู่การบริหารการคลังภาคสาธารณะที่ยั่งยืนและส่งเสริมความเชื่อมั่น ของภาคเอกชนที่มีต่อภาคสาธารณะในที่สุด

Share:

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.