พัฒนาชุมชน จ.ภูเก็ต เน้น 2 ยุทธศาสตร์ พัฒนาจังหวัดสู่ความเข้มแข็ง

เวลา  09.00 น วันที่ 13 พฤศจิกายน 2552  ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต  นายธีระยุทธ  เอี่ยมตระกูล  รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต  เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ  2553 เพื่อให้การดำเนินกิจกรรม การวางระบบบริหารการจัดการของจังหวัด มีความเข้มแข็ง และมี ประสิทธิภาพ โดยมี นายสมศักดิ์  สงนุ้ย  พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต  ตลอดจนหัวหน้างานและ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านการพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมการประชุม

นายสมศักดิ์ กล่าวว่า  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำหนดมอบนโยบาย ประจำปี 2553 ให้แก่ผู้บริหารระดับสูง ของกระทรวงมหาดไทย และหัวหน้าส่วนราชการ ในวันที่ 29 ตุลาคม 2552  ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพหลัก 2 นโยบาย คือ นโยบายที่ 3 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยยึดหลักงบประมาณของประชาชน และนโยบายที่ 5 ว่าด้วยเรื่องการส่งเสริมอาชีพผลิตสินค้า OTOP ตลอดจนนโยบายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต จึงจัดทำแผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ปี 2551-2554 เป็นทิศทางการทำงานในปี 2553 โดยมีการทบทวนโครงสร้างกลไก การแก้ไขปัญหาความยากจน การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทุนชุมชน การพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนตามหลักสูตรผู้นำการพัฒนา  Smart Leader   ตลอดจนการเสริมสร้างความสัมพันธ์ชุมชน เพื่อนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดี และความเข้มแข็งของชุมชนต่อไป

นายสมศักดิ์ ยังกล่าวต่ออีกว่า การส่งเสริมอาชีพผลิตสินค้า OTOP ถือว่าเป็นการส่งเสริมรายได้ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นได้เป็นอย่างมาก รวมทั้งยังเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ภูมิปัญญาไทย รวมถึงเป็นแหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น การเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน พร้อมกันนี้ ทางจังหวัดภูเก็ตยังมีการพัฒนาเตรียมความพร้อมในการพัฒนาสินค้าเพื่อรองรับฤดูการท่องเที่ยว ที่จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวยังเกาะภูเก็ตในอนาคตด้วย

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.