กลุ่มภาคีภูเก็ตยั่งยืน  เดินหน้าผลักดันให้ภูเก็ตปกครองตนเอง

กลุ่มภาคีภูเก็ตยั่งยืน เดินหน้าผลักดันให้ภูเก็ตปกครองตนเอง

กลุ่มภาคีภูเก็ตยั่งยืน  เดินหน้าผลักดันให้ภูเก็ตปกครองตนเอง

วันนี้ (17 ม.ค. 57) ณ อาคาร 3 ห้องประชุมหลวงอนุภาษภูเก็ตการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เขตการศึกษาภูเก็ต โดยกลุ่มภาคีภูเก็ตยั่งยืน ซึ่งเป็นองค์กรที่ก่อตั้งขึ้นโดยการรวมตัวของ 8 องค์กรในจังหวัดภูเก็ต อันได้แก่ หอการค้าจังหวัดภูเก็ต/ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต /สภาอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต/ สมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ / สมาคมอสังหาริมทรัพย์ /กลุ่มภูเก็ตจัดการตนเอง / กลุ่มภูเก็ตมหานคร และนิตยสารสะพานหินจัดขึ้น เพื่อร่วมกันนำเสนอรูปแบบการจัดการตนเองหของจังหวัดภูเก็ต เพื่อการพัฒนาภูเก็ตเข้าสู่ความยั่งยืนให้กับชาวภูเก็ตและเป็นผู้มีส่วนร่วมสำหรับการเลือกรูปแบบที่เหมาะสมที่สุด โดยมีนายเกรียงศักดิ์ สุขสมบูรณ์ ประธาน หอการค้าจังหวัดภูเก็ต ในฐานะประธานภาคีภูเก็ตยั่งยืน เป็นประธานเปิดการสัมมนาในครั้งนี้

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจากทุกภาคส่วนในจังหวัดภูเก็ต ประกอบด้วย ข้าราชการ / นักวิชาการ / สื่อมวลชน/ ประชาชน / องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรเอกชน ร่วมฟังการเสวนา เรื่อง การจัดการตนเองทางเลือกของชาวภูเก็ต โดยมีผู้เสวนาหลักคือ นายพงศ์โพยม วาศภูติ อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย / ดร.บรรเจิด สิงคเนติ คณะกรรมการปฎิรูปกฎหมาย / นายสวิง ตันอุด กลุ่มเชียงใหม่จัดการตนเอง และนายก่อเขต จันทรเลิศลักษณ์ จาก Thai PBS เป็นผู้ดำเนินรายการ

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากจังหวัดภูเก็ต ประสบปัญหาการจราจร ปัญหาขยะ ปัญหาน้ำเสียลงทะเล ปัญหาการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาการบุกรุกที่สาธารณะ ปัญหาการถือครองที่ดินโดยชาวต่างชาติ ปัญหาสาธารณูปโภค – สาธารณูปการ ปัญหาแรงงานต่างด้าว ปัญหาชุมชนแออัด ปัญหาเด็กและเยาวชน ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหายาเสพติด ปัญหาภัยพิบัติ ซึ่งปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้ เป็นผลมาจากการพัฒนา ภูเก็ตอย่างไร้ทิศทาง ที่มองเฉพาะความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพียงมิติเดียว ส่วนกลางได้ละเลยการพัฒนาภูเก็ตอย่างยั่งยืน ส่งผลให้ปัญหาดังกล่าวพอกพูน ทำให้ภูเก็ตเป็นเมืองไม่น่าอยู่

ซึ่งการเสวนาในครั้งนี้ มีสาระที่สำคัญคือ เป็นเวทีเพื่อการแลกเปลี่ยนความเห็นครั้งสำคัญของพี่น้องชาวภูเก็ต เพื่อให้ความรู้ สร้างความเข้าใจในเรื่องการจัดการตนเองโดยภาคีภูเก็ตยั่งยืน ในฐานะพลเมืองภูเก็ต ต้องการหลักประกันในการพัฒนาภูเก็ตอย่างยั่งยืน ด้วยการประกาศเจตนารมณ์ของพลเมืองภูเก็ตว่า พร้อมที่จะเป็นภูเก็ตจัดการตนเอง ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ มาตรา 78 (3) และพร้อมร่วมผลักดันให้มี “สภาพลเมืองภูเก็ต” พร้อมทั้งเสนอข้อเรียกร้องต่อภาครัฐ ดังนี้ 1.รัฐต้องเร่งสร้างกลไกการถ่ายโอนอำนาจให้แก่จังหวัดภูเก็ต /2.รัฐจะต้องเร่งจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอกับการพัฒนาและแก้ปัญหาต่าง ๆ ของจังหวัดภูเก็ต และ 3.รัฐต้องให้พลเมืองทุกภาคส่วนในภูเก็ต โดยสภาพลเมืองภูเก็ตจัดการตนเอง ร่วมตัดสินในการจัดทำแผนพัฒนาและแก้ปัญหา เพื่อให้จังหวัดภูเก็ตน่าอยู่อย่างยั่งยืน

Related Post

ผ่อนคลายในวันหยุด ณ รีสอร์ทสุดหรู “อันดารา” พร้อมราคาพิเศษสำหรับคนไทยเท่านั้น

ผ่อนคลายในวันหยุด ณ รีสอร์ทสุดหรู “อันดารา” พร้อมราคาพิเศษสำหรับคนไทยเท่านั้น

Great Pool Villa Escape ราคาเริ่มต้นที่ 2 Bedroom Pool Villa เพียง 25,000 บาทต่อคืนพร้อมสิทธิประโยชน์มากมายดังนี้ – บริการอาหารเช้าที่วิลล่า –…

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.