ทางการห่วงปัญหาสวัสดิภาพเด็กและเยาวชนในจังหวัดภูเก็ต

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 16 กันยายน 2552 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายตรี  อัครเดชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานโดยมีนางสาวพรรณี  สิทธิการ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ตและคณะกรรมการจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

สำหรับประเด็นการประชุมที่สำคัญ มีการรายงานผลเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง เด็ก พ.ศ. 2546 การพิจารณาดำเนินการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก และการปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติและข้อตกลงร่วมกันในการคุ้มครองและช่วยเหลือ เด็กในภาวะเสี่ยงและเป็นเหยื่อจากการละเมิด ละเลย ทอดทิ้ง แสวงประโยชน์และความรุนแรง โดยจะนำผลการปรับปรุงเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบในการนำคู่มือฯ เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป

ในส่วนของการพิจารณาดำเนินการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก ที่ประชุมได้มีการกล่าวถึงในเรื่องของสถานการณ์เด็กจังหวัดภูเก็ต ปี 2552 ว่ามีจำนวนเยาวชนชายและหญิงจำนวน 98,118 คน มีเด็กพิการ 437 คน เด็กประพฤติตนไม่เหมาะสม จำนวน 220 คน เด็กเร่ร่อน 45 คน , เรื่อง การจัดระเบียบสังคมจังหวัดภูเก็ต ซึ่งจากการออกตรวจตามโครงการจัดระเบียบสังคม ปรากฏว่า จากการตรวจสถานบันเทิง/สถานบริการ 175 แห่ง พบกระทำความผิด 1 แห่ง ร้านเกมส์ อินเตอร์เน็ต ตรวจ 105 แห่ง พบกระทำความผิด 25 แห่ง ส่วนโต๊ะสนุกเกอร์โต๊ะพนันบอล ตรวจ 15 แห่งไม่พบความผิดและหอพัก ที่พักอาศัยเชิงพาณิชย์ ออกตรวจ 138 แห่ง ไม่พบความผิดเช่นกัน , นอกจากนี้ยังมีการสรุปผลการดำเนินงานโครงการถนนเด็กเดิน ซึ่งจากแบบสอบถาม ประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยในระดับมาก โดยความคิดเห็นส่วนใหญ่มีข้อเสนอแนะให้มีการจัดงานในลักษณะนี้ต่อไป ควรขยายพื้นที่การจัดงานให้กว้างขวางและควรเพิ่มซุ้มกิจกรรม, ในด้านการสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก ปี 2552 นั้นมีทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนให้การสนับสนุน อาทิ สนง.พัฒนาสังคมฯ ให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือครอบครัวเด็กที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนเป็นทุนการ ศึกษา จำนวน 495 ครอบครัว ยอดเงิน 1,027,000 บาท , มูลนิธิปูนซีเมนต์ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เด็กติดเชื้อเอดส์ จำนวน 5 ราย, สถานพินิจฯ ให้การสงเคราะห์เด็กและเยาวชนฯ จำนวน 424 ราย, สมาคมพิทักษ์เด็กภูเก็ตให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือปกป้องคุ้มครองเด็กสวัสดิ ภาพตั้งแต่แรกเกิดถึง 18 ปี จำนวน 210 ราย เป็นต้น

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.