ภูเก็ตจัดกิจกรรมชุมนุมยุวกาชาดไทย เทิดไท้องค์ราชัน 15-18 พ.ย. นี้

นายชาญวิทย์  ทับสุพรรณ ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์ และบูรณาการการศึกษา 10 เปิดเผยว่า กระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษา 10 เป็นเจ้าภาพการจัดงานชุมนุมยุวกาชาดในส่วนภูมิภาค (เขตตรวจราชการที่ 7) ประจำปี 2552 ระหว่างวันที่  15-18 พฤศจิกายน 2552 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ภายใต้ชื่อโครงการ “ชุมนุมยุวกาชาดไทย เทิดไท้องค์ราชัน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ องค์พระบรมราชูปถัมภ์สภากาชาดไทย ทรงเจริญพระชนมายุ 84 พรรษา

ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษา 10 เปิดเผยอีกว่า การจัดงานชุมนุมยุวกาชาดไทย ที่จังหวัดภูเก็ตครั้งนี้ จะมีสมาชิกยุวกาชาดและผู้บังคับบัญชาในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 7 ประกอบด้วยจังหวัดกระบี่, ตรัง, พังงา, ภูเก็ตและจังหวัดระนอง เข้าร่วมกิจกรรมที่กำหนดไว้รวม 6 ฐานกิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมยุวกาชาด, กิจกรรม ICT เพื่อการเรียนรู้, การเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม, กิจกรรมอาเซียนศึกษาและกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

จึงขอเชิญชวนผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นกำลังใจแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมได้ระหว่างวันที่ 15-19 พฤศจิกายน 2552 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดภูเก็ต โดยทั่วกัน

Share:

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.