ภูเก็ตส่งผลงานเข้าประกวดเศรษฐกิจพอเพียง ประเภทชุมชนและประชาชน

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 6 พฤศจิกายน 2552 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต น.ส.ศรีนิตย์ บุญทอง ที่ปรึกษา สำนักงานคณะกรรมการพิเศษ เพื่อประสานงานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ประธานอนุกรรมการคัดเลือกผลงานการประกวดเศรษฐกิจพอเพียง ประเภทประชาชนและชุมชน เป็นประธานการประชุมเพื่อรับทราบและพิจารณาผลการคัดเลือกผลงานแต่ละประเภท ตามโครงการดังกล่าว โดยมีนายธีระยุทธ เอี่ยมตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายสมศักดิ์ สงนุ้ย พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมชี้แจงรายละเอียดของผลงานแต่ละประเภท

น.ส.ศรีนิตย์ บุญทอง ที่ปรึกษาสำนักงาน กปร.ประธานอนุกรรมการคัดเลือกผลงานการประกวดเศรษฐกิจพอเพียง ประเภทประชาชนและชุมชน กล่าวว่า ตามที่สำนักงาน กปร.ได้กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ประชาชนทั่วไป และผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 2 ใน ระดับจังหวัด ซึ่งได้เผยแพร่ผ่านทางเว็ปไซต์ พร้อมคัดเลือกผลงานเข้าร่วมประกวดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งการมาครั้งนี้เพื่อติดตามความคืบหน้า และรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ด้านนายสมศักดิ์ สงนุ้ย พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า สำหรับโครงการที่จะส่งเข้าประกวดตามโครงการดังกล่าว มี 7 ด้าน ได้แก่ ด้านเกษตรกรทฤษฎีใหม่ ด้านประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ด้านประชาชนทั่วไป ด้านธุรกิจขนาดใหญ่ ด้านธุรกิจขนาดกลาง ด้านกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง และหน่วยงาน/ภาครัฐในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ซึ่งในส่วนของจังหวัดภูเก็ตมีผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวด 2 ด้าน ได้แก่ ด้านกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง คือ ชุมชนบ้านบางโรง หมู่ที่ 3 ต.ป่าคลอก อ.ถลาง ซึ่งมีความโดดเด่นในด้านการดึงคนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานและ สามารถพัฒนาจนเกิดความเข็มแข็ง โดยเฉพาะแผนชุมชน กับประเภทประชาชนทั่วไป คือ นายจำรัส ภูมิภูถาวร อยู่บ้านเลขที่ 9/9 หมู่ที่ 3 บ้าน กู้กู ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต ซึ่งได้มีการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน รวมทั้งได้มีการขยายผลความรู้ไปสู่คนในชุมชนด้วย

Share:

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.