คณะทำงานโครงการต้นกล้าอาชีพ ลงพื้นที่ติดตามการทำงานที่ภูเก็ต

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 6 พ.ย. 52 ที่ห้องปฏิบัติการ POC ดร.เอนก  เพิ่มวงศ์เสนีย์  รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายบริหารในฐานะกรรมการและเลขานุการโครงการต้นกล้าอาชีพ เป็นประธานการติดตามงานโครงการต้นกล้าอาชีพในส่วนของจังหวัดภูเก็ต โดยมีนายโสภณ  อัศวานุชิต ผู้อำนวยการโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ว่างงาน หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

ดร. เอนก  กล่าวว่า สืบเนื่องจากผลกระทบจากภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจของประเทศ จึงเกิดการว่างงานขึ้น ทั้งเกิดจากการเลิกจ้าง ผู้สำเร็จการ ศึกษาใหม่จะเข้าสู่ตลาดแรงงาน และการว่างงานตามธรรมชาติ ซึ่งมีผู้ว่างงานเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 1,000,000 คน ดังนั้น เพื่อบรรเทาปัญหาการว่างงาน รัฐบาลจึงกำหนดมาตรการส่งเสริมการจ้างงานในระยะสั้น การเร่งรัดบรรจุกำลังคนในตำแหน่งงานว่าง และการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเพื่อสร้างโอกาสในการมีงานทำมากขึ้น

โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ว่างงานเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมในชุมชนนี้ จึงเป็นโครงการตามมาตรการเร่งด่วน ที่จะเพิ่มศักยภาพให้ผู้ว่างงานให้มีความสามารถและทักษะเพิ่มขึ้น มีความตื่นตัว รับรู้ในความสำคัญของการสร้างงาน สร้างธุรกิจในระดับชุมชนท้องถิ่น ผู้ผ่านการฝึกอบรมจะสามารถนำความรู้และทักษะกลับไปทำงานในภูมิลำเนาได้ ซึ่งหลักการในการฝึกอบรม จะคำนึงถึงภูมิลำเนาบ้านเกิด ครอบครัว พื้นความรู้และทักษะที่ได้รับจากการทำงานในอาชีพเดิม ภาค/จังหวัด

และศักยภาพความเจริญในแต่ละเขตพื้นที่ทั้งด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม ซึ่งจะเชื่อมโยงกับการขับเคลื่อนพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน และชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงให้มีมาตรฐานและเป็นรูปธรรมชัดเจนยิ่งขึ้น เช่นการจัดทำวิสาหกิจชุมชน การเพิ่มผู้ประกอบการอิสระรายย่อยในชุมชน หรือพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อคืนกลับเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม

หรือมีทางเลือกใหม่เข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมด้วยคุณภาพฝีมือแรงงานที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม และสามารถปรับเปลี่ยนตนเองเป็นผู้ประกอบ การตามความสนใจและความถนัด รวมทั้งมีความรู้ความสามารถด้านการเกษตรเพื่อยังชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อดำรงตน และครอบครัวอยู่อย่างมีความสุขได้ ในระยะยาวยังสามารถช่วยเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้อีกด้วย

ด้านนายโสภณ  อัศวานุชิต ผู้อำนวยการโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ว่างงาน กล่าวว่า สำหรับการเดินทางมาในครั้งนี้ของคณะทำงานฯ เพื่อรับฟังปัญหาที่เกิดจากการดำเนินงานของจังหวัดภูเก็ต ว่ามีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานหรือการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณอย่างไรบ้าง รวมถึงการอธิบายการกรอกแบบฟอร์มตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ว่างงาน

ทั้งนี้ในส่วนของโครงการต้นกล้าอาชีพเพิ่มศักยภาพผู้ว่างงานของจังหวัดภูเก็ตในปี 2553 มี 26 โครงการ แบ่งเป็นภาคเกษตร จำนวน 6 โครงการ, ภาคบริการ 13 โครงการ และภาคอุตสาหกรรมอีก 7 โครงการ โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต, สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ตและวิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ตเป็นผู้จัดการฝึกอบรม

Share:

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.