ภูเก็ตคลอดแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ


เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 25 ส.ค. 52 ที่ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต นายตรี  อัคร เดชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำ จังหวัดภูเก็ต โดยมี น.ส. พรรณี  สิทธิการ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต  และคณะอนุกรรมการจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

วาระการประชุมที่สำคัญ เป็นเรื่องเพื่อทราบ 3 เรื่อง ประกอบด้วย การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2552-2554 ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ ได้รับรองร่างแผนพัฒนาฯ ไปแล้วเมื่อวันที่ 2 ก.ค. 52 ซึ่งสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ตได้จัดพิมพ์แผนฯ เพื่อประกาศใช้และเผยแพร่ไปแล้ว อีกเรื่องคือ เรื่องของการดำเนินการจ่ายบัตรโทรศัพท์ให้แก่กลุ่มคนพิการ กลุ่มคนชราที่มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้มีรายได้น้อย โดยสำนักงานพัฒนาสังคมฯ ใช้กลุ่มเป้าหมายจากข้อมูลของกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ณ วันที่ 28 ก.พ. 52 และคนพิการที่ขึ้นทะเบียนภายหลังวันที่ 1 มี.ค.-31 พ.ค. 52 เป็นผู้รับบัตรจากนั้นถึงจะให้กับคนชราผู้มีรายได้น้อย  ซึ่งบัตรโทรศัพท์ดังกล่าวเป็นบัตร Pinphone 108 แบบเติมเงินผ่านระบบอัตโนมัติ ให้ทุกเดือน รวมถึงแบบที่ใช้กับเครื่องโทรศัพท์พื้นฐานและใช้โทรศัพท์ภายในประเทศ  และ เรื่องเพื่อทราบอีกเรื่องคือ ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติว่าด้วยหลัก เกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ

นอกจากนี้ในเรื่องเพื่อพิจารณา มีการกำหนดจัดงานวันคนพิการจังหวัดภูเก็ตประจำปี 2552  ซึ่ง กำหนดจัดในวันพฤหัสบดีที่ 3 ธ.ค. 52 ตั้งแต่เวลา 08.00-15.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต และเรื่องการอนุมัติการยืมเงินของคนพิการขอกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจำนวน 6 ราย ประกอบด้วย นายเกษม  แจ้มา กู้เพื่อขยายกิจการและซื้ออุปกรณ์ในการวาดภาพเพิ่ม, นายมิตร  บางจาก  กู้เพื่อรับจ้างนวดแผนโบราณ, นายเถิด  หลักเกาะ กู้เพื่อรับจ้างขนของ, นายแหล่ง  ดำรงเกษตร กู้ขยายกิจการร้านขายปลา, นางคำนึง  ทองชุมนุม กู้เพื่อขยายกิจการร้านขายของชำ, และนายสุธรรม  ส้มไทย กู้เพื่อขยายกิจการนวดแผนไทย

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.