ภูเก็ตคลอดแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ


เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 25 ส.ค. 52 ที่ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต นายตรี  อัคร เดชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำ จังหวัดภูเก็ต โดยมี น.ส. พรรณี  สิทธิการ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต  และคณะอนุกรรมการจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

วาระการประชุมที่สำคัญ เป็นเรื่องเพื่อทราบ 3 เรื่อง ประกอบด้วย การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2552-2554 ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ ได้รับรองร่างแผนพัฒนาฯ ไปแล้วเมื่อวันที่ 2 ก.ค. 52 ซึ่งสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ตได้จัดพิมพ์แผนฯ เพื่อประกาศใช้และเผยแพร่ไปแล้ว อีกเรื่องคือ เรื่องของการดำเนินการจ่ายบัตรโทรศัพท์ให้แก่กลุ่มคนพิการ กลุ่มคนชราที่มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้มีรายได้น้อย โดยสำนักงานพัฒนาสังคมฯ ใช้กลุ่มเป้าหมายจากข้อมูลของกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ณ วันที่ 28 ก.พ. 52 และคนพิการที่ขึ้นทะเบียนภายหลังวันที่ 1 มี.ค.-31 พ.ค. 52 เป็นผู้รับบัตรจากนั้นถึงจะให้กับคนชราผู้มีรายได้น้อย  ซึ่งบัตรโทรศัพท์ดังกล่าวเป็นบัตร Pinphone 108 แบบเติมเงินผ่านระบบอัตโนมัติ ให้ทุกเดือน รวมถึงแบบที่ใช้กับเครื่องโทรศัพท์พื้นฐานและใช้โทรศัพท์ภายในประเทศ  และ เรื่องเพื่อทราบอีกเรื่องคือ ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติว่าด้วยหลัก เกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ

นอกจากนี้ในเรื่องเพื่อพิจารณา มีการกำหนดจัดงานวันคนพิการจังหวัดภูเก็ตประจำปี 2552  ซึ่ง กำหนดจัดในวันพฤหัสบดีที่ 3 ธ.ค. 52 ตั้งแต่เวลา 08.00-15.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต และเรื่องการอนุมัติการยืมเงินของคนพิการขอกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจำนวน 6 ราย ประกอบด้วย นายเกษม  แจ้มา กู้เพื่อขยายกิจการและซื้ออุปกรณ์ในการวาดภาพเพิ่ม, นายมิตร  บางจาก  กู้เพื่อรับจ้างนวดแผนโบราณ, นายเถิด  หลักเกาะ กู้เพื่อรับจ้างขนของ, นายแหล่ง  ดำรงเกษตร กู้ขยายกิจการร้านขายปลา, นางคำนึง  ทองชุมนุม กู้เพื่อขยายกิจการร้านขายของชำ, และนายสุธรรม  ส้มไทย กู้เพื่อขยายกิจการนวดแผนไทย

Related Post

อบจ.ภูเก็ต จัดอบรม หลักสูตรกระบวนการจัดเก็บข้อมูลในระบบสารสนเทศ

อบจ.ภูเก็ต จัดอบรม หลักสูตรกระบวนการจัดเก็บข้อมูลในระบบสารสนเทศ

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.