กสทช.รับฟังความคิดเห็น “การบริหารคลื่นความถี่และกิจการโทรคมนาคม” ที่ภูเก็ต

กสทช.

เวลา 09.30 น.วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 ที่โรงแรมเมโทรโพล จ.ภูเก็ต คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ ร่างแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ ร่างแผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม ร่างแผนแม่บทกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ ซึ่งมีพิธีเปิดพร้อมกันทั่วประเทศ โดยมีประธาน กสทช.เป็นปรานเปิด ณ เมืองทองธานี สำหรับในส่วนของภาคใต้จัดการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะขึ้นที่จังหวัดภูเก็ต โดยมี กสทช.พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร เป็นประธานในพิธี

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้จัดทำร่างแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ ร่างแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และร่างแผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม ขึ้นเพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการวิทยุคมนาคม และกิจการโทรคมนาคมของประเทศ ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 โดยมุ่งเน้นการอนุญาตและกำกับดูแลที่สอดคล้องกับนโยบายแห่งรัฐและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมให้มีการแข่งขันการประกอบกิจการโดยเสรีอย่างเป็นธรรม รวมทั้งการอนุญาตและการกำกับดูแลให้มีการใช้คลื่นความถี่โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดตามความเหมาะสม ความจำเป็น และความเพียงพอในการใช้งานทั้งในด้านการพาณิชย์ บริการสาธารณะ ความมั่นคงของรัฐ และการให้ความสะดวกแก่ประชาชน

ในการนี้ เพื่อให้ประชาชน ผู้ประกอบกิจการ และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อร่างแผนแม่บทดังกล่าว กสทช. จึงได้จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ ร่างแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และร่างแผนแม่บทกิจการโทรคมนาคมดังกล่าวข้างต้น ในวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 ระหว่างเวลา 09.30-17.00 น. โดยการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะในครั้งนี้เป็นการจัดพร้อมกันทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ดังนี้ ส่วนกลางและปริมณฑล ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค จังหวัดนนทบุรี ภาคเหนือ โรงแรมดุสิตไอส์แลนด์รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อาคารเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี และ ภาคใต้ที่โรงแรมเมโทรโปล จังหวัดภูเก็ต

ทั้งนี้ สำหรับในส่วนภูมิภาคนั้น จะรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเฉพาะร่างแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่และร่างแผนแม่บทกิจการโทรคมนาคมก่อน โดยร่างแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์จะมีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะในภาคเหนือ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ภาคใต้ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 ณ จังหวัดสงขลา และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555 ณ จังหวัดอุบลราชธานี

Share:

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.