ตั้ง กรอ.จังหวัด เคลื่อนยุทธศาสตร์เมืองท่องเที่ยวภูเก็ตสู่ระดับโลก

ภูเก็ตประชุมทุกภาคส่วน พิจารณาร่างกรอบแนวทาง การดำเนินงานคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจังหวัดภูเก็ต เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมืองท่องเที่ยวภูเก็ตสู่ระดับโลก

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่  2 พฤศจิกายน 2552 นายวิชัย ไพรสงบ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐ และเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดภูเก็ต ซึ่งมีคณะกรรมการจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้

ทั้งนี้สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2552 ที่ผ่านมา คณะกรรมการร่วมภาครัฐ และเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ หรือ กรอ.ได้มีมติเห็นชอบการจัดตั้ง กรอ.ในระดับจังหวัดขึ้น โดยส่งเสริมให้องค์กรภาคเอกชน และภาคประชาชน มีบทบาทควบคู่กับองค์กรภาคราชการ ในการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจจังหวัด โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน มาเป็นแนวทางในการพิจารณาการดำเนินงาน

และเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2552 จังหวัดภูเก็ต ก็ได้มีคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐ และเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดภูเก็ต และเพื่อให้ กรอ.จังหวัดภูเก็ต มีกรอบการปฏิบัติงานที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล วันนี้จังหวัดภูเก็ต จึงได้มีการประชุม กรอ.จังหวัดภูเก็ตขึ้น เพื่อร่วมกันพิจารณาร่างกรอบแนวทาง การดำเนินงานคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจังหวัดภูเก็ต โดยได้มีการพิจารณาในด้าน การพัฒนาสังคม และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์,ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน,ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และการขนส่ง และด้านการท่องเที่ยวและบริการ

อย่างไรก็ดีหลังจากมีการเสนอในรายละเอียดแต่ละด้านแล้ว ที่ประชุมยังได้มีเสนอกรอบแนวทางการดำเนินการ ของ กรอ.จังหวัดภูเก็ต เพิ่มเติมในด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วย โดยให้เหตุผลว่า การจะเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกได้นั้น คุณภาพของสิ่งแวดล้อมมีความจำเป็นอย่างยิ่ง

โดยในแต่ละด้านให้มีคณะอนุกรรมการขึ้นมาเพื่อจะไปให้ข้อดีข้อเสียของแต่ละด้าน เพื่อให้ตรงตามยุทธศาสตร์ของการพัฒนาจังหวัดภูเก็ต ในการพัฒนาภูเก็ตเมืองท่องเที่ยวไปสู่ในระดับโลก

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.