เรือนจำภูเก็ต ปล่อยผู้ต้องราชทัณฑ์ได้รับอภัยโทษ 155 คน

เรือนจำภูเก็ต ปล่อยผู้ต้องราชทัณฑ์ได้รับอภัยโทษ 155 คนเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2554 ที่เรือนจำจังหวัดภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต นายตรี อัครเดชา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ ตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.2554

พร้อมอบใบบริสุทธิ์ให้แก่ผู้ต้องขัง มีนายศุภชัย โพชนุกูล นายอำเภอเมืองภูเก็ต พ.ต.อ.ชำนาญ แป้นนาบอน รอง ผบก.ภ.จว.ภูเก็ต พ.ต.อ.โชติ ชิดไชย ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองภูเก็ต หัวหน้าหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง แขกผู้มีเกียรติ และญาติพี่น้องผู้ต้องขัง เข้าร่วมในพิธี

นายรพินทร์ นิชานนท์ ผู้บัญชาการเรือนจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า “โดยที่ทรงพระราชดำริว่า เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 นับเป็นอภิลักขิตกาลสำคัญสมควรพระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ เพื่อให้โอกาสแก่บุคคลเหล่านั้น กลับประพฤติตนเป็นพลเมืองดี อันจะเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติสืบไป จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.2554 ขึ้น”

เรือนจำจังหวัดภูเก็ต มีผู้ต้องราชทัณฑ์ ที่อยู่ในข่ายได้รับพระราชทานอภัยโทษจำนวน 450 คน ในจำนวนดังกล่าว จะได้รับการปล่อยตัวในวันนี้ เป็นชาย 146 คน หญิง 9 คน รวมทั้งสิ้น 155 คน ส่วนที่เหลือนั้น จะได้รับการลดวันต้องโทษ และจำต่อไปจนครบกำหนด ตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.2554

ด้านนายตรี อัครเดชา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้ให้โอวาทเพื่อเป็นข้อคิดและเป็นสิ่งเตือนใจแก่ผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ เพื่อจะถือเป็นแนวปฏิบัติตนไปในทางที่ดี โดยขอให้ผู้ที่ได้รับการปล่อยตัวให้นำความรู้ความสามารถในด้านต่าง ๆ ทั้งการศึกษาอบรม การฝึกฝนด้านอาชีพและทักษะการใช้ชีวิต ไปใช้ภายหลังจากพ้นโทษ เพื่อจะได้เป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติต่อไป สิ่งที่สำคัญที่สุดคือให้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ขอให้ทุกคนตั้งปณิธานว่าจะประพฤติตนเป็นพลเมืองดีของสังคม และขอให้น้อมนำพระราชดำริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต คือการรู้จักพอประมาณ มีเหตุผล ศึกษาหาความรู้ เพื่อรู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง รู้รักสามัคคีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ซึ่งจะทำให้ชีวิตส่วนตน และครอบครัวมีความผาสุกอย่างยั่งยืน

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.