ภูเก็ตเร่งจัดระเบียบด่านตรวจท่าฉัตรไชย

ด่านตรวจท่าฉัตรไชย

วันนี้ (18 พ.ย.54) เวลา 13.30 น.ที่ห้องประชุมศาลากลาง นายประเจียด อักษรธรรมกุล หัวหน้าสำนักงานจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการบริหารด่านตรวจจังหวัดภูเก็ต โดยมี พ.ต.อ. ชำนาญ แป้นนาบอน รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต พ.ต.อ.ศักดิ์ชัย ลิ้มเจริญ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรท่าฉัตรไชยจังหวัดภูเก็ต นายทวี หอมหวล หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต นายธีรยุทธ์ ประเสริฐผล ขนส่งจังหวัดภุเก็ต นายแพทย์ศักดิ์ แท่นชัยกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต และข้าราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
สำหรับวาระการประชุมที่สำคัญ เป็นการพิจารณาปัญหาอุปสรรคในการบำรุงรักษาอาคารและระบบสาธารณูปโภคด่านตรวจภูเก็ต การสนธิกำลังในการตรวจตราป้องกันอาชญากรรม(ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต) การกำหนดหลักเกณฑ์ในการอนุญาตให้ติดตั้งป้ายโฆษณาในบริเวณด่านตรวจภูเก็ต และแนวทางในการกำหนดรูปแบบการจัดระเบียบร้านค้าเพื่ออำนวยความสะดวกและบริการประชาชน

นายประเจียด กล่าวว่า ตามที่จังหวัดภูเก็ตได้ดำเนินการก่อสร้างด่านตำรวจภูเก็ตในที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ภก. 153 โดยใช้งบประมาณภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2549 เพื่อศูนย์กลางในการควบคุมดูแลป้องกันอาชญากรรม และภัยต่อความมั่นคงในทุกรูปแบบ และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและบูรณาการสรรพกำลังทุกภาคส่วนในการดำเนินการตามมาตรการรักษาความปลอดภัยและได้มอบหมายอาคารให้ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต เข้าไปใช้ประโยชน์ทางราชการตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2551 โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารด่านตรวจภูเก็ต นั้น อย่างไรก็ตามปัจจุบันได้เกิดปัญหาด้านการติดตั้งป้ายจนสภาพภูมิทัศน์ไม่สวยงาม ทางจังหวัดจึงได้พิจารณาโดยมอบหมายให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ไปออกแบบโครงสร้างป้ายใหม่เพื่อจัดระเบียบให้สวยงามขึ้น โดยทางจังหวัดภูเก็ตจะเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณและบริหารจัดการเรื่องการขออนุญาตติดตั้งป้าย ในขณะที่การกำหนดรูปแบบจัดระเบียบร้านค้าเพื่ออำนวยความสะดวกในการบริการประชาชน ต้องเลื่อนการพิจารณาเนื่องจากมีหลายหน่วยงานที่จะเข้ามาร่วมรับผิดชอบในเรื่องดังกล่าว

ด้าน พ.ต.อ.ศักดิ์ชัย กล่าวถึงประเด็นปัญหาที่ด่านตรวจภูเก็ต ทั้งด้านความชำรุดเสียหายของห้องสุขา ปัญหาต้นหญ้าตามขอบถนนที่ไม่สวยงาม ค่าใช้จ่ายของการใช้กระแสไฟฟ้าบริเวณด่านท่าฉัตรไชย ซึ่งหลายฝ่ายมองว่าเป็นการบริหารจัดการของตำรวจภูธรท่าฉัตรไชย ซึ่งในความเป็นจริงเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของหลายหน่วยงาน จำเป็นต้องของบประมาณจากทางจังหวัดในการบริหารจัดการ

Share:

Related Post

ภูเก็ตประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2562

ภูเก็ตประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.