สนง.แรงงานภูเก็ต ประชุมพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ

ค่าจ้างขั้นต่ำ

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2554 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายตรี อัครเดชา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดในการประชุมพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 3/2554 โดยมี นายสุทธิพงศ์ สายสาคเรศ แรงงานจังหวัดภูเก็ต และคณะอนุกรรมการจากภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการในจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วม

นายสุทธิพงศ์ กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้มีการแถลงนโยบายบริหารราชการแผ่นดินต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 23-25 สิงหาคม 2554 โดยนโยบายเร่งด่วนที่จะดำเนินการในปีแรกเกี่ยวกับนโยบายการเพิ่มรายได้ให้กับแรงงานและผู้จบปริญญาตรี ประกอบด้วย ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเพิ่มกำลังซื้อภายในประเทศ สร้างสมดุล และความเข้มแข็งอย่างมีคุณภาพให้แก่ระบบเศรษฐกิจมหภาค ตลอดจนดำเนินการให้แรงงานมีรายได้เป็นวันละไม่น้อยกว่า 300 บาท และผู้จบการศึกษาปริญญาตรีมีรายได้ไม่น้อยกว่าเดือนละ 15,000 บาท อย่างสอดคล้องกับผลิตภาพและประสิทธิภาพของบุคลากร รวมทั้งมีมาตรการเพื่อลดภาระให้แก่ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ เพื่อให้แรงงานและบุคลากรสามารถดำรงชีพได้อย่างมีศักดิ์ศรีและคุณภาพชีวิตที่ดี

ซึ่งจากคำแถลงนโยบายของรัฐบาลที่จะดำเนินการให้แรงงานมีรายได้เป็นวันละไม่น้อยกว่า 300 บาท คำว่า “รายได้” หมายรวมถึง “อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ” สำหรับแรงงานในระบบ ส่วนค่าจ้างและรายได้ต่าง ๆ สำหรับแรงงานนอกระบบ เพื่อให้มีรายได้ไม่น้อยกว่า 300 บาทต่อวัน โดยไม่รวมเบี้ยขยัน ค่ากะ ค่าทำงานล่วงเวลา (โอที) และเงินสวัสดิการอื่นๆ ที่ได้รับ

ซึ่งการประชุมเพื่อพิจารณาค่าจ้างในวันดังกล่าว คณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างจังหวัดภูเก็ตได้ใช้ข้อมูลประกอบการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในมาตรา 87 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่3) พ.ศ. 2551 ได้แก่ ข้อมูลการสำรวจค่าใช้จ่ายที่จำเป็นของแรงงานเพื่อพัฒนาฝีมือในภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ (1 ก.ย. – 31 ธันวาคม 2554) ข้อมูลหลักเกณฑ์ด้านความจำเป็นในการครองชีพของลูกจ้าง ข้อมูลหลักเกณฑ์ด้านความสามารถในการจ่ายของนายจ้าง และข้อมูลหลักเกณฑ์ด้านเศรษฐกิจและสังคม

สำหรับผลการประชุมคณะอนุกรรมการค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดภูเก็ต ที่ประชุมได้แจ้งผลการประชุมไปยังคณะกรรมการค่าจ้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยความคืบหน้าในการพิจารณาของคณะกรรมการค่าจ้างในเรื่องดังกล่าวจะเป็นประการใดจะมีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบในคราวต่อไป

Related Post

ภูเก็ตมีประชาชนแจ้งลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้ามากที่สุดเป็นอันดับ 1 ของภาคใต้

ภูเก็ตมีประชาชนแจ้งลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้ามากที่สุดเป็นอันดับ 1 ของภาคใต้

นายณัฐวรรธน์ วงศ์อิสรภาพ ผู้อำนวยการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า จังหวัดภูเก็ตมี 2 เขตเลือกตั้ง

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.