สนง.แรงงานภูเก็ต ประชุมพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ

ค่าจ้างขั้นต่ำ

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2554 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายตรี อัครเดชา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดในการประชุมพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 3/2554 โดยมี นายสุทธิพงศ์ สายสาคเรศ แรงงานจังหวัดภูเก็ต และคณะอนุกรรมการจากภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการในจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วม

นายสุทธิพงศ์ กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้มีการแถลงนโยบายบริหารราชการแผ่นดินต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 23-25 สิงหาคม 2554 โดยนโยบายเร่งด่วนที่จะดำเนินการในปีแรกเกี่ยวกับนโยบายการเพิ่มรายได้ให้กับแรงงานและผู้จบปริญญาตรี ประกอบด้วย ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเพิ่มกำลังซื้อภายในประเทศ สร้างสมดุล และความเข้มแข็งอย่างมีคุณภาพให้แก่ระบบเศรษฐกิจมหภาค ตลอดจนดำเนินการให้แรงงานมีรายได้เป็นวันละไม่น้อยกว่า 300 บาท และผู้จบการศึกษาปริญญาตรีมีรายได้ไม่น้อยกว่าเดือนละ 15,000 บาท อย่างสอดคล้องกับผลิตภาพและประสิทธิภาพของบุคลากร รวมทั้งมีมาตรการเพื่อลดภาระให้แก่ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ เพื่อให้แรงงานและบุคลากรสามารถดำรงชีพได้อย่างมีศักดิ์ศรีและคุณภาพชีวิตที่ดี

ซึ่งจากคำแถลงนโยบายของรัฐบาลที่จะดำเนินการให้แรงงานมีรายได้เป็นวันละไม่น้อยกว่า 300 บาท คำว่า “รายได้” หมายรวมถึง “อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ” สำหรับแรงงานในระบบ ส่วนค่าจ้างและรายได้ต่าง ๆ สำหรับแรงงานนอกระบบ เพื่อให้มีรายได้ไม่น้อยกว่า 300 บาทต่อวัน โดยไม่รวมเบี้ยขยัน ค่ากะ ค่าทำงานล่วงเวลา (โอที) และเงินสวัสดิการอื่นๆ ที่ได้รับ

ซึ่งการประชุมเพื่อพิจารณาค่าจ้างในวันดังกล่าว คณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างจังหวัดภูเก็ตได้ใช้ข้อมูลประกอบการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในมาตรา 87 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่3) พ.ศ. 2551 ได้แก่ ข้อมูลการสำรวจค่าใช้จ่ายที่จำเป็นของแรงงานเพื่อพัฒนาฝีมือในภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ (1 ก.ย. – 31 ธันวาคม 2554) ข้อมูลหลักเกณฑ์ด้านความจำเป็นในการครองชีพของลูกจ้าง ข้อมูลหลักเกณฑ์ด้านความสามารถในการจ่ายของนายจ้าง และข้อมูลหลักเกณฑ์ด้านเศรษฐกิจและสังคม

สำหรับผลการประชุมคณะอนุกรรมการค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดภูเก็ต ที่ประชุมได้แจ้งผลการประชุมไปยังคณะกรรมการค่าจ้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยความคืบหน้าในการพิจารณาของคณะกรรมการค่าจ้างในเรื่องดังกล่าวจะเป็นประการใดจะมีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบในคราวต่อไป

Related Post

เจดับเบิ้ลยู แมริออท ภูเก็ต แอนด์ สปา หนึ่งในโรงแรม แนะนำยอดนิยม 2561

เจดับเบิ้ลยู แมริออท ภูเก็ต แอนด์ สปา หนึ่งในโรงแรม แนะนำยอดนิยม 2561

โรงแรม เจดับเบิ้ลยู แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา เป็นหนึ่งในโรงแรมแนะนำยอดนิยม จากเว็บไซต์ ฮอล์ลิเดย์ เช็ค (HolidayCheck)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.