ทัพเรือไทย-อินเดียฝึกลาดตระเวนร่วม

ทัพเรือไทย-อินเดียฝึกลาดตระเวนร่วมในพื้นที่เขตติดต่อระหว่างน่านน้ำทั้งสองประเทศ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและกระชับความสัมพันธ์อย่างฉันท์มิตรระหว่างกองทัพเรือของทั้งสองประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้น รวมทั้งให้เกิดความปลอดภัยในการแสวงหาผลประโยชน์ จากทรัพยากรทางทะเลในเขตน่านน้ำของแต่ละฝ่าย

วันนี้(29 ต.ค.52) ที่กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต  ได้มีการบรรยายสรุปผลการลาดตระเวนร่วมระหว่างกองทัพเรือไทย และกองทัพเรืออินเดีย ซึ่งทั้ง 2 ประเทศ ได้บรรจุข้อตกลง ในการจัดเรือเข้าร่วมลาดตระเวนร่วมในพื้นที่เขตติดต่อระหว่างน่านน้ำทั้งสองประเทศ ปีละ 2 ครั้ง ครั้งแรกเมื่อเดือนกันยายน 2548 สำหรับการลาดตระเวนร่วมครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 9 ได้กำหนดระหว่าง วันที่ 23- วันที่ 30 ตุลาคม 2552

โดยกำลังทางเรือที่จัดเข้าร่วมลาดตระเวนในครั้งนี้ ในส่วนของกองทัพเรือไทยได้จัดเรือหลวงล่องลม และเครื่องบินลาดตระเวนแบบที่ 1 (DO-228) จาก ทัพเรือภาคที่ 3 เข้าร่วมลาดตระเวน และกองทัพเรืออินเดีย จะจัดเรือ INS BATTIMALV และ เครื่องบินลาดตระเวน DO-228 จากฐานทัพเรือที่เมือง PORT BLAIR หมู่เกาะอันดามัน นิโคบาร์ ประเทศอินเดีย เข้าร่วมลาดตระเวน

ทั้งนี้ในการบรรยายสรุปผลการลาดตระเวนร่วมดังกล่าว มีพลเรือโท ชุมนุม อาจวงษ์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธี พร้อมกับมอบนโยบายการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่ข้าราชการในสังกัดด้วย

การจัดการลาดตระเวนร่วมระหว่างกองทัพเรือไทย และกองทัพเรืออินเดีย นั้นเป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่กองทัพเรือทั้งสองประเทศได้พิจารณาเห็นว่า การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในปัจจุบันเป็นเรื่องสำคัญของรัฐที่มีน่านน้ำติดต่อกัน ซึ่งจะต้องดำเนินการร่วมกันในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารให้มีความรวดเร็ว การประสานการปฏิบัติมีความต่อเนื่องและลดความหวาดระแวงซึ่งกันและกัน ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวมีความชัดเจนเป็นรูปธรรม กองทัพเรือไทยและกองทัพเรืออินเดีย  มีความเข้าใจและตระหนัก ถึงความจำเป็นดังกล่าว จึงได้จัดให้มีการลาดตระเวนร่วมขึ้น ซึ่งสาระสำคัญของการดำเนินการลาดตระเวนร่วมระหว่างกองทัพเรือทั้งสองนั้น เพื่อเป็นการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความร่วมมือ และกระชับความสัมพันธ์อย่างฉันท์มิตร ระหว่างกองทัพเรือของทั้งสองประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้น รวมทั้งให้เกิดความปลอดภัยในการแสวงหาผลประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลในเขต น่านน้ำของแต่ละฝ่าย

ภารกิจของการลาดตระเวน ร่วมป้องกันการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ป้องกันการกระทำที่ผิดกฎหมายในพื้นที่ลาดตระเวนร่วม โดยสอดคล้องกับอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ.1928 และกฎหมายภายในของทั้งสองประเทศ อนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเล แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร เพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำที่ผิดกฎหมายต่าง ๆ เช่น การกระทำผิดกฎหมายศุลกากร การเข้าเมืองผิดกฎหมาย และการลักลอบขนยาเสพติด ป้องกันและปราบปรามการกระทำอันเป็นโจรสลัด ดำเนินการเกี่ยวกับการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล
กิจอื่นๆ ตามที่มีความเห็นร่วมกัน จัดให้มีการลาดตระเวนร่วมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง จัดตั้งช่องทางการติดต่อสื่อสารระดับกองบัญชาการกองทัพเรือ ระหว่าง บก.ทร.ไทย (ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ/ศปก.ทร.) ที่กรุงเทพฯ และ บก.ทร.อินเดีย ที่ นิวเดลี ระดับกองบัญชาการทัพเรือภาค ระหว่าง กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 ที่ จว.ภูเก็ต และ บก.ทร.ภาคอันดามันและนิโคบาร์ ที่เมือง Port Blair

ระดับหน่วยกำลังระหว่างเรือที่ลาดตระเวนร่วมของทั้งสองประเทศ (ในพื้นที่ลาดตระเวนร่วม) ให้มีการหารือเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และแจ้งเตือนภัยการเกิดแผ่นดินไหว และคลื่นยักษ์ “สึนามิ” ในระดับทัพเรือภาคที่ 3 กับ บก.ทร.ภาคอันดามัน และนิโคบาร์ ผ่านทางช่องทางการสื่อสารระดับ บก.ทร.ภาคทั้ง 3 ฝ่าย  ปัจจุบัน กองทัพเรือไทยได้ลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจ (MOU) และระเบียบปฏิบัติประจำ (SOP) ในการลาดตระเวนร่วมทางทะเลกับประเทศต่างๆ แล้ว 3 ประเทศ คือ ทร.มาเลเซีย,  ทร.เวียดนาม, ทร.อินเดีย ซึ่งจะทำให้การปฏิบัติงานของกองทัพเรือไทย มีความใกล้ชิดกับประเทศเพื่อนบ้านมากยิ่งขึ้นและจะเป็นผลดีต่อการดูแลรักษา ผลประโยชน์ของชาติทางทะเลต่อไป

Share:

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.