ภูเก็ตมอบรางวัลโครงการครอบครัวคุณธรรมนำสังคมเข้มแข็ง

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 29 ต.ค. 52 ที่ห้องประชุมศาลากลางหลังใหม่ นายวิชัย  ไพรสงบ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานมอบวุฒิบัตรและทุนการศึกษาสำหรับเด็กและครอบครัวที่ผ่านเกณฑ์ เพื่อรับรางวัลการทำความดีจำนวน 10 ราย ตามโครงการครอบครัวคุณธรรมนำสังคมเข้มแข็ง

นางสาวพรรณี  สิทธิการ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต กล่าวถึงความเป็นมาของโครงการดังกล่าวว่า สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต ได้รับงบประมาณจากสำนักกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2550 เพื่อดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ เพื่อให้สมาชิกในครอบครัวซึ่งประกอบด้วย พ่อ แม่ หรือผู้ปกครองและลูก จำนวน 20-30 ครอบครัว รวมประมาณ 60-70 คน ได้ทำกิจกรรมร่วมกันในวันเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดต่าง ๆ ณ ศาสนสถานของแต่ละชุมชน เพื่อการปลูกฝังจริยธรรมและคุณธรรม สามารถดำเนินชีวิตตามหลักศาสนา รู้รับผิดชอบตามหน้าที่ของตน เกิดสัมพันธภาพที่อบอุ่นและเข้มแข็งเป็นเกราะป้องกันสิ่งไม่ดีต่าง ๆ ในสังคม

โดยมีการพิจารณาให้รางวัลทำความดีแก่เด็กและครอบครัวที่เข้าร่วมกิจกรรม อย่างต่อเนื่องและมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ดีขึ้นและอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ ในการพิจารณาคัดเลือก ซึ่งในปีงบประมาณ 2552 จังหวัดภูเก็ตได้ดำเนินกิจกรรมตามโครงการครอบครัวคุณธรรมนำสังคมเข้มแข็ง (พาลูกจูงหลานเข้าวัด/โบสถ์/มัสยิด) ใน 2 ชุมชน คือ ณ มัสยิดบ้านอ่าวขาม ม. 7 ต. วิชิต และมัสยิดบ้านบางลา ม. 8 ต. ป่าคลอก ซึ่งได้เริ่มดำเนินกิจกรรมตั้งแต่เดือนมกราคม- กันยายน 2552 รวมเวลา 9 เดือน โดยจัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้การบรรยายด้านหลักคุณธรรม หลักจริยธรรม หลักการปฏิบัติตน โดยผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชนให้กับครอบครัวที่เข้าร่วมกิจกรรม

สำหรับเด็กและครอบครัวที่ผ่านเกณฑ์เพื่อรับรางวัลการทำความดีในวันนี้ (29 ต.ค. 52) มีจำนวน 10 ราย ได้รับวุฒิบัตรและทุนการศึกษา รายละ 1,000 บาท

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.