ศาลจังหวัดภูเก็ตมอบประกาศเกียรติบัตรยกย่องผู้ประนีประนอม หลังไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาลจนประสบผล

เมื่อคืนที่ผ่านมา (10 ก.ย. 52) ที่โรงแรมเพิร์ลภูเก็ต นางสาววรางคณา  สุจริตกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดภูเก็ต โดยมี นายไมตรี  วงศ์ขจรศิลป์ หัวหน้าศาลภูเก็ตแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว และผู้ประนีประนอมที่ได้รับประกาศเกียรติคุณเข้าร่วม โดยศาลจังหวัดภูเก็ตมีผู้ประนีประนอมที่ได้รับประกาศเกียรติคุณประกอบด้วย นายเกียด  เอกวานิช  นายทวี  วรรณนิยม  นายมิตร  สิงห์สัจจกุล  นายรังสฤษฎ์  มณีศรี  ดาบตำรวจสาโรจน์  สวนอักษร ส่วนศาลจังหวัดภูเก็ตแผนคดีเยาวชนและครอบครัว มีผู้ประนีประนอม ประกอบด้วย นายเกรียงศักดิ์  สุขสมบูรณ์  นายจรัล  ส่างสาร  นายจิรวิทย์  ปิติกุลสถิตย์  นายชัยพิทักษ์  อึ๋งสินค้าตระกูล  นายถวิล  หยูด้วง  นายเทวะ  เวชพันธุ์  นายธรรมวรรธ  วงศ์เจริญยศ  นายณฐกฤต  อ้วนอร่ามวิไล  นายสมัคร  สำเภารัตน์  และนายอนุรักษ์  ธารสิริโรจน์

ทั้งนี้การมอบประกาศเกียรติบัตรแก่ผู้ประนีประนอม เกิดจากการที่สำนักงานศาลยุติธรรม ได้มีนโยบายนำระบบไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทมาใช้ในศาล โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้ศาลยุติธรรมทั่วประเทศนำระบบไกล่เกลี่ยข้อ พิพาทมาปรับใช้ควบคู่ไปกับการดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีในศาล จนทำให้ปัจจุบันการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมีบทบาทสำคัญ เป็นที่ยอมรับของประชาชนควบคู่กับการดำเนินคดีของศาล โดยมีผู้ประนีประนอมประจำศาลเป็นคนกลางช่วยอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือคู่ พิพาทให้สามารถยุติข้อพิพาทได้ด้วยความพอใจของทั้งสองฝ่ายให้เป็นไปอย่างรวด เร็ว ศาลจังหวัดภูเก็ตจึงได้จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ประนีประนอม ประจำศาลจังหวัดภูเก็ตแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวขึ้น เพื่อเป็นการตอบแทนการทำงานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา รวมถึงเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการเสียสละเวลา อุทิศตนให้แก่งานไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาลและได้ร่วมจัดกิจกรรมร่วมใจไกล่ เกลี่ย ประจำปี 2552 สำนักงานศาลยุติธรรม

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.