“สวท.ภูเก็ต” สนับสนุนโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลโสตทัศน์ กรมประชาสัมพันธ์

สวท.ภูเก็ตสำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ กรมประชาสัมพันธ์จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทดลองใช้คู่มือกำหนดอายุ การเก็บเอกสารและสื่อโสตทัศน์ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต ในระหว่างวันที่ 10-14 มกราคมนี้เพื่อให้สอดคล้องกับโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลโสตทัศน์ กรมประชาสัมพันธ์หรือพีอาร์ดี อาร์ไคว์ (PRD AV Archive)โดยมี นางจิรดา ดีชัยยะ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตเป็นประธาน และมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมประมาณ 20คน และ นายชูศักดิ์ วรพิทักษ์, นางจิราภรณ์ ศิริธร, นายบัณฑิต หวังวิวัฒน์ศิลป์ และนางสาวศิริลักษณ์ สุขพูล ร่วมเป็นวิทยากรตลอดการประชุม

ทั้งนี้มีการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุมาแล้ว เป็นเวลาประมาณ 10 ปี ในช่วงที่ผ่านมา คณะเจ้าหน้าที่ผ็เกี่ยวข้องตระเวนไปยังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย และสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1-8 เพื่อสำรวจการจัดเก็บเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับ การกระจายเสียงและการแพร่ภาพออกอากาศ ทั้งรายการและข่าว โดยเฉพาะแถบเสียงแผ่นเสียง, แถบภาพหรือเทปโทรทัศน์ระบบวีเฮชเอส, และระบบเบต้า ตลอดจนภาพนิ่งที่ในอดีต ถือว่าเป็นระบบอนาล็อกที่หน่วยงานต่างๆ ไม่มีศักยภาพเพียงพอในการถ่ายโอนข้อมูล ให้เป็นระบบดิจิตอลที่ทันสมัยในปัจจุบัน

สำหรับการกำหนดอายุการเก็บสื่อโสตทัศน์และเอกสารเกี่ยวเนื่องของ สวท.และ สทท. 10 ประเภทคือ นโยบายการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์, ผังรายการ, รายการถ่ายทอดสด, ข่าว, สปอต, สต็อกช็อต, บันทึกรายการวิทยุและโทรทัศน์ประจำวัน, รายงานการออกอากาศรวมทั้งประเมินผลรายการ หรือการรายงานผลอีกส่วนหนึ่ง

อย่างไรก็ดีในปัจจุบันกรมประชาสัมพันธ์มอบหมายให้พิพิธภัณฑ์ และหอจดหมายเหตุเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำคู่มือ ในการเก็บรวบรวมเอกสารข้อมูล, ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหวหรือมัลติมีเดียต่างๆ โดยจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ปฏิบัติทั่วประเทศ และให้นักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นผู้กลั่นกรองอีกครั้งหนึ่ง และในปี 2554 นี้จึงกำหนดประชุมเชิงปฏิบัติการทดลองใช้คู่มือกำหนดอายุ การเก็บเอกสารและสื่อโสตทัศน์ครั้งแรกที่จังหวัดภูเก็ต นอกจากนี้มีกำหนดการดำเนินการที่จังหวัดเชียงใหม่ ขอนแก่นและอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาด้วย

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.