ภูเก็ตเดินหน้าแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง งบกว่า 137 ล้านบาท

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 22 ต.ค. 52 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายวรพจน์  รัฐสีมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมการเตรียมการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดประจำปีงบประมาณ 2553 โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

สำหรับวาระการประชุมที่สำคัญมีการแจ้ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2553 และแผนการปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เงินตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 และแผนการใช้งบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 นอกจากนี้ยังมีการพิจารณาการเตรียมการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดประจำปีงบประมาณ 2553 จำนวน 9 โครงการ งบประมาณ 24 ล้านบาทเศษ อาทิเช่น โครงการส่งเสริมความร่วมมือในการส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตสู่สากล งบประมาณ 5 ล้านบาท โครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว 2.3 ล้านบาท เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม ยังมีการพิจารณาโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 จำนวน 18 โครงการ งบประมาณกว่า 113 ล้านบาทเศษ อาทิเช่น โครงการ ติดตั้งระบบศูนย์ควบคุมสั่งการและติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV สำหรับเฝ้าระวังป้องกันและรักษาความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ 20 ล้านบาท โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเทศบาลตำบลรัษฎา 12 ล้านบาทเศษ  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงบริเวณโค้งควนดินแดง งบประมาณ 9 ล้านบาท  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงบริเวณโค้งท่าเรือ งบประมาณ  5 ล้านบาท เป็นต้น

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.