จ.ภูเก็ตประชุมเตรียมโครงการ To be number one ปี 2553 หวังครองรางวัลระดับประเทศ

วันนี้ (21 ตุลาคม 2552) ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายวรพจน์  รัฐสีมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการเตรียมงานโครงการ  To be number one ประจำปี 2552 ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ที่ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นมา โดยบูรณาการจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินการในปี 2553 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดภูเก็ต รับผิดชอบดำเนินการจัดประกวดเต้นแอโรบิก และการประกวดดนตรี (Music Challenge) ระดับจังหวัด เพื่อเข้าร่วมแข่งขันระดับภาค, แรงงานจังหวัด ดำเนินงานจัดโครงการ  To be number one ในสถานประกอบการ, ที่ทำการปกครองจังหวัดคัดเลือกชุมชนเข้าร่วมประกวดระดับภาคและได้พิจารณา ชุมชนบ้านบางโรงและชุมชนบ้านลิพอน เข้าร่วมแข่งขัน, สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจัดโครงการในภาพรวมและจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อต่อต้านยาเสพติด โดยกำหนดให้มีการนัดประชุมผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการประกวดทุกประเภทอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ มีความเรียบร้อย สามารถที่จะคว้ารางวัลการประกวดตามโครงการฯ สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดภูเก็ตต่อไป

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.