ภูเก็ตถวายราชสดุดีเนื่องในวันคล้ายพระราชสมภพสมเด็จย่า ประจำปี 2552

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 21 ต.ค. 52 ที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดภูเก็ต นายวิชัย ไพรสงบ  ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต  เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มและกล่าวอาศิรวาทราชสดุดีเนื่องในวันคล้ายพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมีนางไทศิกา  ไพรสงบ  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต น.ส. วรางคณา  สุจริตกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ต นายถนัด  ขวัญนิมิตร ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต น.ส.พรรณี  สิทธิการ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต  นายสุเทพ  เทพสกุล ประธานศูนย์ประสานงานองค์การเอกชนประจำจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ คณะแพทย์ พยาบาล ผู้นำท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน เข้าร่วม

น.ส. พรรณี  กล่าวว่า ด้วยวันที่ 21 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี รัฐบาลได้กำหนดให้เป็นวันสังคมสงเคราะห์และวันอาสาสมัครไทย วันพยาบาลแห่งชาติ และวันทันตสาธารณสุข  ซึ่งทางศูนย์ประสานงานองค์กรการเอกชนประจำจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ต สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ตและหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัด ได้กำหนดจัดงานวันสังคมสงเคราะห์และวันอาสาสมัครไทย ประจำปี 2552 ขึ้นในวันที่ 21 ตุลาคม 2552  ณ  สวนสมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต

เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงบำเพ็ญประโยชน์ ดูแลทุกข์สุขของประชาชน โดยมิเห็นแก่ความเหนื่อยยาก จนได้รับการเฉลิมพระเกียรติเป็นพระมารดาแห่งสังคมสงเคราะห์  ซึ่งตลอดพระชนม์ชีพทรงใช้วิชาการด้านการพยาบาลเพื่อทรงปฏิบัติภารกิจในการพัฒนาสุขภาพอนามัย และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นทรงเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาและ ด้วยพระวิริยะอุตสาหะ นำสิริสุขแก่ปวงชนทุกก้าวพระบาทที่ทรงเสด็จไปถึงสมควรเป็นแบบอย่างแก่ผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาลและทันตบุคลากร นักสังคมสงเคราะห์และอาสาสมัครในการยึดถือการปฏิบัติงานของพระองค์ท่าน

ทั้งนี้ในส่วนของกิจกรรมวันสังคมสงเคราะห์และวันอาสาสมัครไทย วันพยาบาลแห่งชาติ และวันทันตสาธารณสุข  นอกจากมีการวางพานพุ่มเนื่องในวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี ณ สวนสมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ตแล้ว ยังมีการมอบประกาศเกียรติคุณให้กับอาสาสมัครดีเด่นจังหวัดภูเก็ตประจำปี 2552 จำนวน 2 ท่านคือ นางปุรัตน์  เกียรติสุขเกษม นายธีรวุธ  ศรีตุลารักษ์ และอาสามัครแรงงานดีเด่น 1 ท่านคือ นายวิโรจน์  พหนการ

Share:

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.