“กลุ่มจังหวัดอันดามัน” รับงบไทยเข้มแข็ง 26 ล้าน รองรับศูนย์กลางท่องเที่ยวแห่งเอเชีย

ไทยเข้มแข็งเมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 24 พฤศจิกายน 2553 ที่ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ผศ.ดร.ประวิตร นิลสุวรรณากุล ประธานคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุ่มจังหวัด คณะที่ 4 เป็นประธานการตรวจติดตามการสอบทานกรณีพิเศษโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข็มแข็ง โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชนและโครงการประกันรายได้เกษตรกร โดยมี นายพันธุ์ชัย วัฒนชัย ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ กลุ่มจังหวัด คณะที่ 4 และหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับโครงการเข้าร่วม

สำหรับการประชุมครั้งนี้มีวาระที่สำคัญ คือ ติดตามการดำเนินการเกี่ยวกับโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข็มแข็ง ในโครงการยกระดับมาตรฐานการบริการเฝ้าระวังและคุ้มครองความปลอดภัยด้านสุขภาพ กลุ่มจังหวัดอันดามันมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวแห่งเอเชีย วงเงิน 29 ล้านบาท โครงการพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เพื่อรับรองการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ วงเงิน 18 ล้านบาท โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน สรุปผลการดำเนินการภาพรวม ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะของจังหวัด และโครงการประกันรายได้เกษตรกร

นายประวิตร กล่าวว่า ตามโครงการเฝ้าระวังและคุ้มครองด้านอาหารปลอดภัยกลุ่มจังหวัดอันดามัน เพื่อยกระดับมาตรฐานและพัฒนาขีดความสามารถสถานบริการสาธารณสุขสู่สากล พัฒนาระบบการเฝ้าระวังโรคและภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพ และสร้างความเชื่อมั่นและมั่นใจในความปลอดภัยด้านอาหารให้แก่กลุ่มอันดามัน ซึ่งในกลุ่มจังหวัดอันดามันนั้น ภูเก็ตเป็นจังหวัดแรกที่มีรายงานโรคติดต่อเข้ามามากที่สุด ทำให้ส่งผลเสียต่อการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก โดยทางสาธารณสุขจังหวัด ได้จัดของบประมาณ  29 ล้านบาท รับงบประมาณการจัดสรร 26 ล้านบาท

เพื่อนำมาพัฒนาศูนย์ พัฒนาคุณภาพระบบสื่อสาร ยกระดับมาตรฐานสถานบริการ พัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคภาวะฉุกเฉินทางสุขภาพ และสร้างความเชื่อมั่นด้านอาหาร ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเข้ามาดูแลและตรวจสอบความสะอาดของสถานบริโภค ร้านอาหารต่างๆ และสถานที่ประกอบอาหาร แต่ที่ต้องเข้ามาดูแลและตรวจสอบอันดับแรกนั้นจะเป็นอาหารท้องถิ่นของภูเก็ตก่อน คือ ก๋วยเตี๋ยว ขนมจีน ขนมจีบและซาลาเปา และมีการจัดอบรมแก่ผู้ประกอบการ เพื่อให้ความรู้ในการดูแลรักษาความสะอาด ในส่วนของร้านอาหารที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว จะได้รับประกาศนียบัตรมอบให้อีกด้วย

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.