ผู้ตรวจราชการ ก.มหาดไทย ลงพื้นที่ภูเก็ต ย้ำส่วนราชการใส่ใจปัญหาไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 9 ก.ย. 52 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายชัยฤกษ์  ดิษฐอำนาจ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต 7 ได้ตรวจติดตามผลการดำเนินงานของจังหวัดพังงา และจังหวัดภูเก็ต โดยมีนายสมิทธิ์  ปาลวัฒน์วิไชย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

สำหรับประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนกันยายน 2552 ประกอบด้วย การเฝ้าระวังการป้องกันควบคุมแก้ไขปัญหาภัยจากโรคระบาดไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ ใหม่ชนิด เอ เอช 1 เอ็น 1 , การเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยต่าง ๆ , การส่งเสริมอาชีพผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP, โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนและโครงการพัฒนาแผนชุมชน

ทั้งนี้ขอให้ทุกจังหวัดได้เอาใจใส่ รณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ชนิด เอเอช1 เอ็น 1 โดยให้สนับสนุนการดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการเตรียมพร้อมในการป้องกัน ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ รวมถึงปรับแนวทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและองค์ความ รู้ใหม่ได้แก่ แนวทางการเฝ้าระวัง สอบสวนและควบคุมโรคและแนวทางรักษาพยาบาล อีกทั้งให้มีการดำเนินการตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ได้แก่ มาตรการด้านการลดการตาย มาตรการด้านการลดการป่วย มาตรการด้านการบริหารจัดการบูรณาการ นอกจากนี้ในเรื่องของการเตรียมความพร้อมการป้องกันและให้ความช่วยเหลือ ประชาชนผู้ประสบภัยต่าง ๆ ต้องเตรียมการทั้งก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัย ส่วนเรื่องการส่งเสริมอาชีพ

ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ควรเพิ่มขีดสมรรถนะและประสิทธิภาพกลุ่มอาชีพ OTOP ด้านการบริหารจัดการ การผลิต การตลาดและการจัดการทุน ควรจัดตั้งศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนครบวงจรและการเสริมสร้างความ เข้มแข็งเครือข่ายองค์ความรู้  นอกจากนี้สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดภูเก็ตได้สรุปผลการดำเนินงานในเรื่องของโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำ ชุมชน ซึ่งได้จัดทำใน 3 กิจกรรมได้แก่ การประชุมเชิงปฏิบัติการทีมวิทยากร การพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนระดับพื้นฐานและการพัฒนาศักยภาพหลักสูตรผู้นำการ เปลี่ยนแปลงชุมชน และโครงการพัฒนาแผนชุมชน ในเรื่องของผลการประเมินคุณภาพแผนชุมชน, ผลการดำเนินงานแผนชุมชนในปี 2552 และการบริหารราชการแบบบูรณาการโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง โดยสนับสนุนให้ชุมชนนำกิจกรรมในแผนชุมชนไปปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม และ การจัดเวทีประชาคม

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.