คกก.คุ้มครองผู้บริโภคภูเก็ตสั่งห้ามขายลวดดัดฟันแฟชั่น

นายสมิทธิ์  ปาลวัฒน์วิไชย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า ได้รับคำสั่งคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ 10/2552 ซึ่งลงนามคำสั่งโดย นายสาทิตย์  วงศ์หนองเตย  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และคำสั่ง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2552  ห้ามขายสินค้าลวดดัดฟันแฟชั่น

สืบเนื่องจากคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในการประชุมครั้งที่ 5/ 2552 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2552 พิจารณาให้ สินค้าลวดดัดฟันแฟชั่นเป็นสินค้าที่อาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค และเป็นกรณีที่ไม่อาจป้องกันอันตรายที่เกิดจากสินค้านั้น โดยการกำหนดฉลากตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2552 หรือกฎหมายอื่นได้ จึงมีมติให้มีคำสั่ง ห้ามขายสินค้าลวดดัดฟันแฟชั่นเป็นการถาวร  ดังนั้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 36 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งตามมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 43 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้ โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

จึงมีคำสั่งให้ยกเลิกคำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคฯ ที่ 12/2549 เรื่อง ห้ามขายสินค้าลวดดัดฟันแฟชั่นเป็นการชั่วคราว และให้ยึดคำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ 10/2552 แทนคือ ห้ามขายสินค้าลวดดัดแฟชั่น

ทั้งนี้ มาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2552 กำหนดไว้ว่า ผู้ประกอบธุรกิจผู้ใดขายสินค้าที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสั่งห้ามขาย เพราะสินค้านั้นอาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภคตามมาตรา 36 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ถ้าผู้ประกอบธุรกิจนั้นเป็นผู้ผลิตเพื่อขาย หรือเป็นผู้สั่ง หรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขาย ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

Related Post

ผู้ว่าฯภูเก็ต สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังซ้ำซาก

ผู้ว่าฯภูเก็ต สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังซ้ำซาก

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุม ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

Leave a Reply