ส.ท่องเที่ยวและกีฬาระดมความคิดจัดทำแผนแม่บทการท่องเที่ยวภูเก็ต

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 19 ต.ค. 52 ที่ห้องประชุมจามจุรี 2 โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน อ. เมือง จ. ภูเก็ต นายวรพจน์  รัฐสีมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการศึกษาการเพิ่มศักยภาพการรองรับการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต โดยมีนายบัวยัญ  สุวรรณมณี ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต ผู้แทนสถาบันการศึกษา ผู้แทนสถาบันศาสนา และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นายบัวยัญ  กล่าวว่า สืบเนื่องจากสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบด้านการจัดทำยุทธศาสตร์ และการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ได้เข้ามากำกับดูแลการดำเนินโครงการศึกษาการเพิ่มศักยภาพการรองรับการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือการวางเป้าหมายและกำหนดทิศทางการวางยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตให้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยมีแนวทางการวางแผนแม่บทและแผนงานโครงการต่าง ๆ ในระยะเวลา 5 ปี ซึ่งจะทำให้การจัดสรรงบประมาณเป็นไปอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และมีการแก้ปัญหาและอุปสรรคที่การท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตที่ผ่านมาได้ดียิ่งขึ้น

ทั้งนี้ที่ผ่านมาคณะกรรมการกำกับการศึกษาและบริษัทที่ปรึกษา ได้จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2552 เพื่อนำเสนอผลการศึกษาที่ได้ดำเนินการและรับฟังข้อมูลที่สะท้อนความคิดเห็น ต่อผลการศึกษาและในครั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2 เพื่อนำเสนอร่างแผนแม่บทด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต รวมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยจะมีการทำการรวบรวมข้อคิดเห็นต่าง ๆ เสนอต่อจังหวัดภูเก็ต และนำมาประกอบการวางแผนแม่บทด้านท่องเที่ยวในลำดับต่อไป

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.