เพิ่มความรู้ ‘สื่อมัลติมิเดีย’ เพื่อคน OTOP ภูเก็ต

วันนี้ (16 ก.ค.53) ที่ห้องประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จัดอบรมและพัฒนาสื่อ Multimedia เพื่อคนโอทอป จ.ภูเก็ต ขึ้น โดยมีนายทศพร เทพบุตร ส.ส.ภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการทาง เพื่อให้ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์โดยใช้สื่อมัลติมีเดีย สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ให้แพร่หลายและเป็นที่รู้จักในระดับประเทศและต่างประเทศ

ตลอดจนเพื่อให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ มีสื่อประชาสัมพันธ์สินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ของตนเอง โดยมีนายสุนทร พลรงค์ ผู้อำนวยการวิทยาอาชีวศึกษาภูเก็ต หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ประกอบการโอทอปใน จ.ภูเก็ต ตลอดจนวิทยากรผู้มีความชำนาญแลเชี่ยวชาญเป็นผู้ให้ความรู้เข้าร่วม

เนื้อหาในการอบรม ประกอบด้วย ศิลปะกับการสร้างองค์ประกอบศิลป์ ภาพมัลติมีเดีย การถ่ายภาพนิ่ง โปรแกรมและเมนูการใช้งานถ่ายภาพสินค้า และการฝึกภาคปฏิบัติ การถ่ายวีดิโอ กล้อง บท เสียง ตัดต่อ การทำคลิป และการฝึกภาคปฏิบัติ การออกแบบและกราฟฟิกสิ่งพิมพ์ และการทำ website และมัลติมีเดีย

นายทศพร กล่าวว่า จากการที่รัฐบาลได้ดำเนินโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ มาตั้งแต่ปี 2544 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น สร้างชุมชนที่เข้มแข็งพึ่งตนเองได้ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างงาน สร้างรายได้ ด้วยการนำทรัพยากร ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์และบริการคุณภาพที่มีจุดเด่น และมูลค่าเพิ่มเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งใน และต่างประเทศ สอดคล้องกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของท้องถิ่น

จากการดำเนินงานที่ผ่านมาได้มีการสนับสนุนส่งเสริมผู้ประกอบการในหลายๆด้าน รวมทั้งการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการเสริมสร้างการจำหน่าย โดยคณะกรรมการอำนวยการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชาติ ได้จัดทำเว็บไซต์ www.shopotop.net ขึ้นเพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งให้ผู้ประกอบการใช้เป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์สินค้าฯ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

นายทศพร กล่าวอีกว่า ที่ผ่านมาพบว่าผู้ประกอบการที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องการจัดทำและใช้สื่อยังมีจำนวนน้อย รวมทั้งขาดแคลนเงินทุนที่จะไปว่าจ้างการจัดทำสื่อประสัมพันธ์สินค้าของตนเอง ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีความรู้และพัฒนาศักยภาพในการคิดและประชาสัมพันธ์สินค้าฯ ของตนเอง

รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ประกอบการได้มีสื่อประชาสัมพันธ์สินค้าของตนเอง จึงได้จัดทำโครงการบันทึกความงาม ภูมิปัญญาคนโอทอป ตามความหมายของเลข 9 ขึ้น โดยกำหนดจัดขึ้นทั่วประเทศ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ สินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ที่มีความสนใจในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์โดยใช้สื่อมัลติมีเดีย จำนวน 600 คน และมีสื่อประชาสัมพันธ์สินค้าฯ จำนวน 600 เรื่อง นอกจากนี้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการที่เข้ารับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่สินค้าฯ ผ่านเว็บไซต์ไปสู่ตลาดทั่วไปและต่างประเทศได้ ตลอดจนมีสื่อประชาสัมพันธ์สินค้าของตนเอง

Share:

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.