เทศบาลนครภูเก็ตมอบทุนการศึกษาผลิตครู

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 14 ต.ค. 52 ที่ห้องประชุมเทศบาลนครภูเก็ต นางสาวสมใจ  สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิพัฒนาทรัพยากรบุคลลท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต โครงการทุนสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดภูเก็ต จำนวน 4 ราย โดยมีนายกวี  ตันสุคตานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต นายธวัชชัย  ทองมั่ง ปลัดเทศบาลนครภูเก็ต นางสมจิตต์  สุทธางกูร กรรมการมูลนิธิฯ พร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียน ส่วนราชการ เข้าร่วม

นางสาวสมใจ กล่าวว่า เทศบาลนครภูเก็ต มีเจตจำนงจะส่งบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการผลิตครูในบ้านเกิด จังหวัดภูเก็ต ไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยภายในประเทศ เพื่อให้เกิดความรู้ แล้วกลับมาเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ปฏิบัติงานครูผู้สอนโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดภูเก็ต เพื่อเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่องค์กรปกครองท้องถิ่นสืบไป และเป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองท้องถิ่นที่จะดำเนินการให้โครงการสำเร็จผลตาม ความมุ่งหมายดังกล่าว รวมทั้งจัดการเงินค่าเล่าเรียน ค่าที่พักและค่าครองชีพ ที่จะต้องจ่ายตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดให้แก่ผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีภายในประเทศตลอดระยะเวลาที่ศึกษา

สำหรับรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับมอบทุนประกอบด้วย นายวุฒิศักดิ์  ภูษิตพัฒน์  จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิชาเอกภาษาอังกฤษ หลักสูตร 5 ปี, นายจักริช  หวงโภคาพันธ์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วิชาเอกภาษาอังกฤษ หลักสูตร 5 ปี, นายภูริช  พิศาลสาคร มศว.ประสานมิตร วิชาเอก วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) หลักสูตร 5 ปีและนายปฐมพงษ์  ธนกิจจานนท์ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทร์เกษม วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศ (เรียนเพิ่มเติมวิชาชีพครู) หลักสูตร 1 ปี ซึ่งขณะนี้ทางมูลนิธิฯ ได้เบิกจ่ายตามเงินโครงการไปแล้ว 252,150 บาท

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.