สสว.จับมือ ม.ทักษิณ พัฒนา SMEs เพื่อขยายตลาดเข้าสู่อาเซียน

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 13 ต.ค. 52 ที่ห้องบอลรูม บี โรงแรมฮิลตันภูเก็ต อาเคเดีย รีสอร์ทแอนด์สปา จ. ภูเก็ต  นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา Focus Group SMEs สาขาท่องเที่ยวและสาขาที่เกี่ยวข้อง  โดยมีนางสาวพนิตพิชา  ชินวัตร ผุ้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ SMEs ภูมิภาคสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ภาคเอกชนและผุ้สนใจเข้าร่วม

นายยุทธศักดิ์  กล่าวว่า จากการที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ดำเนินงานส่งเสริม SMEs เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนภายใต้โครงการสำคัญคือ โครงการ SMEs Flying Geese ที่มุ่งส่งเสริม พัฒนา รวมทั้งเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการ SMEs ในการพัฒนาศักยภาพเพื่อขยายตลาดทั้งในกลุ่มประเทศ ASEAN และขยายสู่ตลาดการค้าระดับสากลในอนาคต โดยมุ่งกลุ่มเป้าหมายทั้งกลุ่มท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง กลุ่มหัตถกรรมและเฟอร์นิเจอร์  กลุ่มสิ่งพิมพ์และพิมพ์สกรีน กลุ่มอาหารและกลุ่มแฟชั่น โดยบูรณาการการทำงานร่วมกับสถาบันการศึกษา รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น สสว. จึงมีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การส่งเสริมและพัฒนา SMEs กับวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (U-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ เพื่อส่งเสริมวิสาหกิจทั้งในภาคการผลิต ภาคการค้าและภาคบริการที่อยู่ในเขตพื้นที่ภาคใต้

โดยจะดำเนินงาน 2 ส่วนคือ กิจกรรมการพัฒนา SMEs สาขาท่องเที่ยวและสาขาที่เกี่ยวเนื่องในการขยายตลาดสู่อาเซียน ซึ่งนอกจากจะเป็นการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจแล้ว รวมถึงการก่อให้เกิดความร่วมมือกันทั้งในด้านวัตถุดิบ การผลิต การตลาด และกิจกรรมการสร้างความสามารถและศักยภาพในการแข่งขันด้านการผลิต โดยการลดต้นทุนให้กับกลุ่มหัตถกรรมและเฟอร์นิเจอร์

นายยุทธศักดิ์  กล่าวเพิ่มเติมในตอนท้ายว่า มหาวิทยาลัยทักษิณมีศูนย์การศึกษาภายในประเทศ 18 ศูนย์และต่างประเทศ 8 ศูนย์ จึงเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ทั้งในเรื่องการดำเนินโครงการสู่ภูมิภาค และการเชื่อมโยงเครือข่ายกับต่างประเทศ ซึ่งกิจกรรมที่จะร่วมกันดำเนินการได้แก่การจัดประชุม Focus Group SMEs สาขาท่องเที่ยวและสาขาที่เกี่ยวข้อง ในครั้งนี้ที่จังหวัดภูเก็ต และการจัดอบรม Cluster Development Agent ให้กับ SMEs ที่อยู่ในพื้นที่ภาคใต้ ในสาขาท่องเที่ยวและสาขาที่เกี่ยวเนื่อง สาขาหัตถกรรมและเฟอร์นิเจอร์ รวมถึงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาหัตถกรรมและเฟอร์นิเจอร์ในภาคใต้ และการประสานความร่วมมือระหว่าง SMEs ไทยกับประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่ม ASEAN

Share:

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.