สสจ.ภูเก็ตจัดทำ ‘โครงการปลอดโรคไข้มาลาเรีย’ ประจำปี 2553

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 15 มิ.ย. 53 ที่โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ อ.เมือง จ.ภูเก็ต มีการเปิดประชุมโครงการการยับยั้งการแพร่เชื้อโรคไข้มาลาเรียแนวใหม่ในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต (สสจ.) ร่วมกับสถาบันคีนันแห่งเอเชีย ภายใต้การสนับสนุนขององค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID) ที่ให้การสนับสนุนโครงการเฝ้าระวังและตอบโต้โรคติดต่อในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง กำหนดจัดประชุมโครงการฯ ดังกล่าวขึ้น โดยโครงการการยับยั้งการแพร่เชื้อโรคไข้มาลาเรียแนวใหม่จังหวัดภูเก็ต เป็นส่วนหนึ่งที่ดำเนินการในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อยับยั้งการแพร่เชื้อมาลาเรียในจังหวัดภูเก็ต โดยมีนาย ไชยวัฒน์ เทพี ปลัดจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดการประชุม นายแพทย์ นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต นายแพทย์ วิวัฒน์ ศีตมโนชญ์ นายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนร่วมประชุม ซึ่งมีการประชุมขึ้น 2 วันระหว่างวันที่ 15-16 มิ.ย.2553

นพ.นรินทร์รัชต์ กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตปลอดการแพร่เชื้อของโรคไข้มาลาเรียมาตั้งแต่ปี 2532-2539 กองมาลาเรีย กรมควบคุมโรคจึงพิจารณาโอนมอบงานควบคุมโรคไข้มาลาเรียให้จังหวัดภูเก็ตดำเนินการ และประกาศให้จังหวัดภูเก็ตเป็นพื้นที่ปลอดโรคไข้มาลาเรียในปี 2540 ในขณะนั้นจังหวัดภูเก็ตมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวค่อนข้างสูง ประกอบกับมีปัจจัยหลายด้านที่เอื้อต่อการแพร่โรค อาทิ สภาพพื้นที่เป็นภูเขา มีลำห้วย สำธาร ฝนตกชุกตลอดปี การอพยพเคลื่อนย้ายของแรงงานทั้งคนไทย ต่างด้าว ซึ่งบางส่วนได้นำเชื้อไข้มาลาเรียเข้ามาในพื้นที่ ส่งผลให้โรคไข้มาลาเรียกลับมาแพร่เชื้อในจังหวัดภูเก็ตตั้งแต่ปี 2540 เป็นต้นมา

ในปี 2552 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ได้ดำเนินงานโดยใช้งบประมาณสนับสนุน 3 แหล่ง ได้แก่งบองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต งบสถาบันคีนันแห่งเอเชีย และงบส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรคในแรงงานต่างด้าวของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ทำการจัดตั้งหน่วยป้องกันควบคุมโรคไข้มาลาเรีย และจ้างทีมปฏิบัติงานที่มีทักษะ ความเชี่ยวชาญด้านการป้องกันควบคุมโรคไข้มาลาเรียให้เข้ามาดำเนินการ ซึ่งผลปรากฏว่าจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อด้วยโรคไข้มาลาเรียลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา และไม่มีการแพร่เชื้อในพื้นที่ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการดำเนินงานต่อไปอีก

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต โดยการสนับสนุนงบประมาณจาก USAID และประสานงานโดยสถาบันคีนันแห่งเอเชีย จึงได้จัดทำ “โครงการภูเก็ตปลอดโรคไข้มาลาเรีย ปี 2553” ขึ้น เพื่อเฝ้าระวังป้องกันมิให้เกิดการระบาดของโรคไข้มาลาเรียในพื้นที่ อันจะทำให้เกิดความปลอดภัยแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวต่อไป

นพ.นรินทร์รัชต์ กล่าวต่อไปอีกว่า สำหรับโครงการการยับยั้งการแพร่เชื้อโรคไข้มาลาเรียแนวใหม่ในจังหวัดภูเก็ต ที่สนับสนุนโดย USAID ในปีนี้ สถานบันคีนันแห่งเอเชีย ได้ทำการประสานความร่วมมือจากภาคเอกชน โดยโครงการทำดีทุกวันจาก dtac ได้ให้การสนับสนุนงานเฝ้าระวังโรคมาลาเรีย ในพื้นที่เสี่ยง 50 กลุ่มบ้าน ในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อ.เมือง อ.ถลาง และ อ.กะทู้ โดย dtac ได้มอบบัตรโทรศัพท์ให้คณะทำงานได้ใช้ในการดำเนินงานโครงการฯ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต

Related Post

Leave a Reply