สภาวิศวกรจัด โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านจรรยาบรรณและกฎหมายการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมที่ จ.ภูเก็ต

เช้าวันที่ 5 กันยายนนี้ที่ห้องจามจุรี 1 โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ตทางสำนักกฎหมายและจรรยาบรรณ สภาวิศวกรจัด “โครงการอบรมเผยแพร่ความรู้ด้านจรรยาบรรณ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม”และไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น โดยมีนางนิตยา จันทร์เรือง มหาผล เลขาธิการสภาวิศวกร เป็นประธานเปิดการอบรมและแนะนำอำนาจหน้าที่ของสภาวิศวกร  ปรากฏ ว่า มีสมาชิกสภาวิศวกรในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดอื่นๆในภาคใต้ สนใจเข้าร่วมอบรมมากถึง 300 คนหลังจากที่ตระเวนจัดอบรมในจังหวัดหลักในส่วนภูมิภาคมาแล้วคือ จังหวัดเชียงใหม่ อุบลราชธานี ระยอง รวมทั้งในช่วงต่อไปจะจัดที่ขอนแก่นรวมทั้งที่จังหวัดเชียงใหม่อีกครั้งหนึ่ง

ทั้งนี้สมาชิกสภาวิศวกรที่เข้าอบรมครบตามกำหนดการ สามารถสะสมหน่วยความรู้ (Professional Development Unit : PDU) ได้จำนวน 9 หน่วยในโอกาสเดียวกันนี้ สภาวิศวกรจัดบริการนอกสถานที่ เช่น คลินิกกฎหมาย การขอรับใบอนุญาตใหม่ การขอต่ออายุสมาชิกและใบอนุญาต รวมถึงการขอเลื่อนระดับใบอนุญาต ตลอดจน จัดนิทรรศการและมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายตลอดการฝึกอบรมคือนายสนั่น  ศิริอ่อน  กรรมการจรรยาบรรณบรรยายเรื่องจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม นายธเนศ  วีระศิริ  กรรมการจรรยาบรรณเรื่อง กรณีศึกษาการกระทำผิดจรรยาบรรณของวิศวกร นอกจากนี้นายสนธ์  กังส นารักษ์ อัยการพิเศษประจำกรม สำนักงานอัยการสูงสุดบรรยายเกี่ยวกับ ความรับผิดทางแพ่งและทางอาญาที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบ คุมรวมทั้งกฎหมายอาญากับการปลอมแปลงใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พร้อมกับเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมอบรม สอบถามอย่างต่อเนื่องด้วย

สภาวิศวกรในฐานะองค์กรควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจทางด้าน จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม เพื่อให้การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมมีมาตรฐานถูกต้องตามหลักปฏิบัติและวิชาการ และคงไว้ซึ่งจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 นอกจากนี้สภาวิศวกรยัง มุ่งเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบ คุมไปสู่สมาชิกสภาวิศวกร ผู้บริหาร พนักงานของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ประชาชนทั่วไป และนักศึกษาในสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่กำลังจะจบการศึกษาและก้าวเข้าสู่การประกอบวิชาชีพวิศวกรรม เพื่อให้นำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ ในการประกอบวิชาชีพ รวมถึงส่งเสริมให้มีการศึกษาค้นคว้าอย่างต่อเนื่อง

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.