การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดภูเก็ต จัดโครงการ ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดภูเก็ต จัดโครงการ ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดภูเก็ต จัดโครงการ ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA รุ่นที่ 2
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดภูเก็ต จัดโครงการ ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA รุ่นที่ 2 เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการตรวจสอบ ปรับปรุงและแก้ไขระบบไฟฟ้า

วันที่ 28 กันยายน 2558 ที่วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดภูเก็ต จัดโครงการ ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA รุ่นที่ 2 เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการตรวจสอบ ปรับปรุงและแก้ไขระบบไฟฟ้า ให้แก่นักศึกษาโดยมีนายอนุวัตร์ ทองชิต ผู้ช่วยผู้จัดการด้านบริการลูกค้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ ซึ่งมีนางสาวลัดดา ภัทรธำรงค์ ผู้ช่วยผู้จัดการด้านอำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดภูเก็ต นางสาวอัจฉรา อุดมเอกมงคล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต พร้อมด้วยวิทยากรจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต และนักศึกษาสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง ระดับ ปวช.และระดับ ปวส. วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต เข้าร่วม

นางสาวลัดดา กล่าวว่า โครงการ ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA เป็นโครงการที่เกิดขึ้นตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA กับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)  และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการตรวจสอบ ปรับปรุงและแก้ไขระบบไฟฟ้า ให้แก่นักศึกษาวิชาไฟฟ้ากำลัง ระดับ ปวช.และระดับ ปวส. ของสถานศึกษาสังกัด สอศ. อีกทั้งส่งเสริมนักศึกษา นำทักษะและประสบการณ์วิชาชีพไปให้บริการประชาชน และสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนและเยาวชน ในการใช้ไฟฟ้าอย่างถูกต้อง ปลอดภัย ประหยัด และลดอุบัติภัยจากการใช้ไฟฟ้า รวมถึงการมีส่วนร่วมในการลดภาวะโลกร้อน

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.